Fackligt

Skarp kritik efter katastrofal skolsammanslagning

”Skolorna har blivit likvärdiga i den bemärkelsen att de blev lika dåliga”

skolinspektionen logga, elever skriver

Skolinspektionens kritik mot Sala kommun är bitvis svidande.

Dåliga resultat som inte följts upp och undermålig trygghet och arbetsro för eleverna. Nu har Sala kommun fått tre ålägganden av Skolinspektionen. Kritiken är bitvis svidande och allt kan spåras tillbaka till brist på resurser och en katastrofal skolsammanslagning.
– Det känns som ett gigantiskt experiment som personal och fack var emot redan från början, säger Åsa Haga Eriksson, LR:s ordföranden i Sala.

I Sala fick 14,5 procent av eleverna som gick ut årskurs nio i somras inte behörighet till en nationell gymnasieutbildning och hela 35 procent fick inte godkänt i alla ämnen. När Sala kommun dessutom inte återkom med några tillfredställande svar efter Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning fick de den 1 juli i år tre ålägganden från myndigheten. I beslutet står att huvudmannen måste utveckla sina systematiska analyser av studieresultat och trygghet med syfte att därefter kunna inleda ett förbättringsarbete. Motiveringen bakom Skolinspektionens beslut är bitvis svidande, där framgår att huvudmannen nöjt sig med att bland annat peka på socioekonomiska skillnader som en orsak till studieresultatet utan att faktiskt ha sökt efter några andra möjliga förklaringar. Åsa Haga Eriksson, LR:s ordförande och huvudskyddsombud i Sala, ser positivt på Skolinspektionens utlåtande och hon har en tydlig bild kring varför det ser ut som det gör.

Åsa Haga Eriksson

– Det självklara svaret är att det är brist på resurser i skolan, pengabrist. Men riktigt dåligt blev det när huvudmannen bestämde sig för att slå ihop de båda högstadierna i januari 2019. De sa att det skulle bli mer likvärdigt, men jag tror det var för att spara resurser. Sedan dess har skolan haft fem rektorer, det blev en för stor organisation. Men visst, skolorna har blivit likvärdiga i den bemärkelsen att de blev lika dåliga, säger hon.

Hon berättar att skolan efter ihopslagningen tappat ett antal speciallärare och elevassistenter och att flera lärare sagt upp sig eller är på väg att göra det. Samtidigt har klasserna också blivit större.

– Att skolorna skulle bli likvärdiga tolkades i för stor utsträckning som att de två skolorna skulle jobba lika, vilket gjorde att de fick bryta ner fungerande strukturer samtidigt som beslutsvägarna blev för långa, säger Åsa Haga Eriksson.

Facket ställde sig kritiskt till sammanslagningen redan innan det var ett faktum och i juni togs beslutet om att separera de båda skolorna igen.

– Rektorerna har kommit och gått, kommit och gått. Jag tror inte att de som fått jobbet förstått vilken oerhört tungrodd organisation det är att jobba i. De fick inte heller rätt förutsättningar för att sätta in rätt åtgärder. Nu ska vi få en rektor på varje skola igen, men det är en lång process och det känns som ett gigantiskt experiment som personal och fack var emot redan från början, säger Åsa Haga Eriksson.

Sedan den 1 juli finns en ny skolchef på plats i kommunen och inom facket är man försiktigt positiva eftersom de upplever att dialogen och informationen har blivit mycket bättre.

Anna Wiklund är före detta rektor och politiker och är den som nu fått ta över kommunens skolproblem, men hon är noga med att inte klandra sin företrädare.

­– Det jag fokuserar på nu som nytillträdd skolchef är de tre rapporterna från Skolinspektionen och så har jag fått ärva processen om att Valla-Ekebyskolan ska separeras. Jag började också direkt att titta på hur vi ska jobba med det systematiska kvalitetsarbetet, med ekonomi, budget och rektorsansvaret. En viktig del är också hur jag kan frigöra tid för rektorerna för det som ska göras, nämligen det pedagogiska ledarskapet, säger hon.

Anna Wiklund

Anna Wiklund säger att problemen till stor del bottnar i det hon kallar Salakulturen. Att det inte finns någon riktig förståelse för vad som är vems ansvar och arbete. Och att det gäller alla. Från de politiker som gärna vill in och detaljstyra i tjänstemännens jobb till rektorer och vårdnadshavare.

­– Min bestämda uppfattning är att vi inte förstår vilka frågor som ska lyftas i vilket forum. Rektorer ska vara ledare, inte övervaktmästare. Och det ska vara självklart för vårdnadshavare att kontakta lärare och mentorer för att diskutera eventuella åtgärdsprogram för ens barn. Det är förvånande att man ringer skolchefen för det, säger hon.

Trots problemen säger hon sig nu känna ett starkt stöd från politiskt håll, oavsett partinål, för det arbete hon inlett. Och hon tror att Skolinspektionens allvarliga rapporter kommer att fungera som ett bra underlag för vägen framåt.

– Det är mycket på gång, många stenar som vänds och jag tror att många också uppfattar det så. Men personalen på skolorna är trött och sliten efter pandemin och de har ett stort ansvar för ungdomarna och vilka kunskapsluckor de nu har och hur de ska kunna ta igen det, säger Anna Wiklund.

Och inom LR finns en viss oro om att sten ska läggas på börda.

– Nu måste de ta sitt ansvar längre upp när de fördelar resurserna. De behöver också se till att det blir mer resurser så att det inte bara läggs mer jobb på personalen och lärarna får göra ännu mer. Vi hoppas också att de ska göra en bra fördelning mellan skolorna så att resurserna hamnar där de behövs som bäst, säger Åsa Haga Eriksson.

Kommentera