Pisa 2022

Skärpta krav på skolor inför nästa Pisamätning

Pisa kritik
Då kan en elev exkluderas i Pisa
  • Vårdnadshavaren tillåter inte att barnet deltar i PISA
  • Eleven har en måttlig till svår permanent fysisk funktionsnedsättning som omöjliggör provet.
  • Eleven har en kognitiv, beteendemässig eller emotionell funktionsnedsättning som enligt en på området professionellt sakkunnig person gör att han/hon inte kan delta i PISA-provet.
  • Eleven uppfyller alla de här tre punkterna:

1) Har inte svenska som modersmål.

2) Har begränsade kunskaper i svenska.

3) Har fått mindre än ett års undervisning på svenska.

Skolverket skärper kraven för Pisa till 90 procents svarsfrekvens bland uttagna elever – och arbetet med kunskapsmätningen 2022 har redan inletts.
– Det är klart att det fanns en oro hos oss att skolorna inte skulle vilja delta. Men vi känner att vi har skolorna med oss, och att de är mycket angelägna om att allt ska bli rätt, säger chefen på analysavdelningen, Eva Durhan, till TT.

Pisamätningarna ger en bild över elevernas kunskapsnivå över tid. Men i våras riktade Riksrevisionen hård kritik mot Skolverket och regeringen för hur den senaste Pisamätningen. Sverige hade helt enkelt exkluderat en för hög andel elever, vilket i sin tur riskerade att resultaten gav en för positiv bild.

Det är efter flera utredningar – där de svenska Pisamätningarna anpassats mer tydligt till OECD:s krav – som Skolverket presenterar sina sex åtgärder för att öka deltagandet:

  • Skolverket kommer tätare dialog och kontakter med de utvalda skolorna via rektorer, skolsamordnare och it-ansvariga under 2022.
  • Skolverket kommer lägga större vikt vid instruktioner om exkluderingar av elever och hantering av bortfall. Skolverket kommer också i högre utsträckning än tidigare söka återkoppling kring utbildningen från skolsamordnarna.
  • Skolverket har i förstudien samlat in och kommer i huvudstudien att samla in uppgifter om elever som inte ska delta i PISA innan provgenomförandet, för att bättre kunna följa upp att exkluderingarna har utgått från OECD:s riktlinjer.
  • Skolverket kommer att kräva en högre svarsfrekvens för skolorna än vad OECD kräver – en svarsfrekvens på 90 procent i stället för de 77 procent som OECD kräver. Fler skolor kommer därför få göra uppföljande prov.

– Det kan handla om en eller två gånger till, säger Eva Durhan till TT.

  • Skolverket lyfter tydligare fram att rektor ansvarar för att genomföra studien på skolan och betonar hur viktigt deltagandet i PISA är för utvärderingar av skolsystemet.
  • Skolverket poängterar tydligare i informationen, framför allt till vårdnadshavare och elever, hur viktigt det är att varje utvald elev deltar i studien och att en utvald elev inte kan ersättas av någon annan.

Skolverket kommer också följa uppexkluderingarna mer detaljerat – och se till att en mängd föräldrar får information hemskickad om hur viktigt det är att en utvald elev deltar i Pisa och att den inte kan ersättas av någon annan.

Parallellt med de nya kraven uppger Ekot att fyra oppositionspartier, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, vill att Skolverket ska fråntas ansvaret att genomföra Pisa-provet.

– Något går väldigt, väldigt fel när Skolverket är ansvariga för genomförandet, säger Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna till Ekot.

Frågan kommer att tas upp i utbildningsutskottet nästa vecka.

Kommentera