Skolan brister i stödet till elever med autism

Hälften av de elever med autism som fick betyg i höstas blev underkända i svenska, engelska och matte. En viktig orsak är att bristande kunskap om autism. Nu kräver Autism- och Aspergerförbundet att autismkompetensen förbättras i skolorna.

Autism- och Aspergerförbundet har genomfört en skolenkät med 532 föräldrar till barn med autism. I enkätsvaren syns skolornas bristande autismkompetens tydligt.

– Har man autism betyder det att man har betydande svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Man har en annorlunda tankestil, är känsligare för intryck i miljön och har svårt med flexibilitet. Det ställer andra krav på pedagogiskt arbetssätt och lärmiljö. Skolan måste ha kunskap om vad ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till elever med autism är, säger Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet.

Eva Nordin-Olson varnar också för att den psykiska ohälsan hos elever med autism ökar när rätt stöd från skolan saknas, många barn går helt enkelt inte dit. Enkäten visar att det är betydligt vanligare att flickor stannar hemma än pojkar. I grundskolan har 52 procent av flickorna med autism varit hemma kortare eller längre perioder på grund av situationen i skolan. Motsvarande siffra hos pojkarna är 36 procent.

– Det är svårt att säga varför och man kan bara spekulera generellt i orsakerna. Ofta kan autism och asberger vara svårare att känna igen och förstå hos flickor. De dominerande orsakerna till frånvaron hos eleverna som stannar hemma är avsaknad av adekvat stöd, bristande anpassning och bristande autismkompetens, säger Eva Nordin-Olson.

Liknande enkäter har genomförts 2007 och 2010, men med lite andra frågeställningar. Det man bland annat kunde se 2007 var att barn med andra funktionshinder än autism nådde målen i skolan i högre utsträckning.

– Det är minst lika illa nu när det gäller kunskapsmålen. Det är till och med ännu färre elever som når kunskapsmålen i år. Tittar vi på elever med autism i grundskola och gymnasium är det bara 44 procent som klarar godkänt i svenska, matte och engelska. Det är alarmerande, säger Eva Nordin-Olson.

Autism- och Aspergerförbundet vill ha en nationell satsning på utveckling av autismkompetens för att utjämna skillnaderna mellan skolorna.

– Ofta får en enskild pedagog ansvar för eleven och några föreläsningar och personer anlitas utan formella krav. Vi menar att staten måste ta ett övergripande ansvar för en nationell satsning på kompetensutveckling av skolans personal och säkra att autismkompetens ingår i pedagogiska grund- och vidareutbildningar, liksom i skolledarutbildningar, säger Eva Nordin-Olson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm