christina_heilborn_0

Christina Heilborn är programchef för UNICEF Sverige.

Debatt

Skolan måste lära ut barns rättigheter

Debatt ”När skolans arbete genomsyras av barnkonventionen, stärks elevernas kunskaper om sina rättigheter. Barns rätt till inflytande är en viktig princip. I vårt arbete ser vi att det leder till att eleverna blir mer nöjda med sin utbildning, känner större tillhörighet till skolan och mår bättre”, skriver Christina Heilborn, UNICEF Sverige.

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för kommuner och skolor att sätta barnets rättigheter i fokus.

Sedan 2011 är det ett krav enligt läroplanen att undervisa om barnkonventionen. Trots det ser vi i kontakten med skolor, att det finns stora kunskapsluckor när det gäller barns rättigheter och hur barnkonventionen tillämpas. 

Sveriges senaste rapport till FNs barnrättskommitté gällande hur Sverige lever upp till barnkonventionen, visar att barn inte känner till sina rättigheter i tillräckligt hög utsträckning. Endast vart femte barn har hört talas om barnkonventionen.

UNICEF anser att skolan måste bli en mer aktiv kunskapsförmedlare av barns rättigheter. På så sätt skulle barns möjligheter att själva utöva sina rättigheter stärkas.

UNICEF Sverige arbetar för att öka kunskapen om barns rättigheter i skolan bland annat genom Operation Dagsverke. Operation Dagsverke är en insamlings och informationskampanj om barnkonventionen i skolan. Syftet med skolkampanjen är, utöver att samla in pengar till olika projektländer, att lära elever i Sverige om sina rättigheter samtidigt som de får spela en viktig roll i att aktivt stärka barns rättigheter i andra delar av världen.

2018 stödjer kampanjen barn i Albanien och UNCIEF Albaniens arbete mot våld mot barn i skolan. I Albanien har över 80 % av barnen någon gång utsatts för våld och kränkningar av lärare eller annan skolpersonal.

Vi har inte samma situation i Sverige, men trots ett ökat arbete i skolan för att minska mobbning är andelen elever som upplever sig vara utsatta konstant i flera undersökningar. En av slutsatserna i BOs rapport 2015 är att barn inte involveras i arbetet för att få slut på kränkningar och att barnen ofta lämnas ensamma att hantera både de akuta situationerna och de långsiktiga konsekvenserna av kränkningar. Skolinspektionens årsrapport 2017 visar att närmare två av tio elever (17 procent) i både årskurs 5 och 9 uppger att det finns elever som de är rädda för. I årskurs 9 uppger en lika stor andel att det finns personal i skolan som de är rädda för. 1 av 5 elever i åk 9 vet inte heller vem de ska vända sig till om någon varit elak mot en elev.

Ett aktivt arbete med utgångspunkt i barnkonventionen kan vara ett kraftfullt verktyg för att stärka skolans värdegrundsarbete. Därmed kan diskriminerande behandling och kränkningar minskas, samtidigt som barnens framtidstro och engagemang stärks.

Läs mer på unicef.se/operationdagsverke

Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige

Kommentera