seminarium
Almedalen

”Skolans stora problem är resultatuppföljning”

Vad som krävs för att skolan ska fungera var temat för seminarium i Almedalen. Rektor Johan Kant stack ut hakan och hävdade att den viktigaste orsaken till de fallande kunskapsresultaten är bristen på test och uppföljning av eleverna. 

Almedalens skoldebatter har hittills präglats av en ganska stor samsyn i vad som behöver förändras i svensk skola oavsett paneldeltagarnas yrkesroll eller partitillhörighet och så var det även här. Däremot skiljer sig åsikterna om hur det ska ske.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson, utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé (M), utbildningsutskottets suppleant Cecilia Dalman Eek (S), Sveriges läromedelsförfattares förbundsordförande Wiwi Ahlberg och Vikingaskolans rektor Johan Kant samlades för att reda ut vilka förändringar som krävs för att skolan ska fungera.

Behovet att höja både läraryrkets status och löner var återigen på agendan både från Moderat och Socialdemokratiskt håll, med medhåll från bland annat Bo Jansson. Huvudmannaskapet diskuterades också och här var alla överens om att staten måste ta större ansvar för skolan eftersom alla kommuner inte klarar av att säkerställa likvärdighet mellan skolor och för att eleverna får tillräckligt stöd för att nå kunskapsmålen.

– Det är mer resurser i skolan nu jämfört med tidigare, men det behövs mer. Vi öppnar även för att staten ska ta ett större ansvar för de skolor som inte håller måttet, sa Tomas Tobé.

Cecilia Dalman Eek tillade att staten måste se till att skolan blir en lärande organisation.

Däremot ansåg båda att det kommunala huvudmannaskapet ska vara kvar, men de fick mothugg från Johan Kant och Bo Jansson, som lyfte Lärarnas Riksförbunds mål att arbeta för en nationellt finansierad skola.

Behovet av bättre studiero i klassrummen togs upp i diskussionen och att lärare måste få mer tid till att vara lärare. Här nämndes att en lösning är att stärka skolans övriga resurser, som elevhälsoteamen och syv-funktionen. Flera nämnde behovet av mer och bättre lärarfortbildning och Wiwi Ahlberg nämnde bristen på läromedel i skolorna.

Johan Kant pratade framför allt om det han anser som viktigast för att förbättra elevernas kunskaper – resultatuppföljning.

– Det viktigaste är att man måste testa och följa upp när eleverna inte når målen. Från årskurs 1 måste vi ha koll på varenda unge. Det stora problemet är att resultatuppföljning inte införts i tillräcklig utsträckning i skolorna, sa han.

Han talade om vikten av att sätta tydliga mål för vad eleverna ska kunna och att både rektor och lärare måste ha tydlig koll på hur det går för eleverna.

– Därefter bestämmer man vad som ska göras och vem ska göra det. Och det är viktigt att metoder som inte funkar ska bort. Alla ska lära sig och alla elever kan lära sig. Det handlar bara om fokus och fortbildning.

Vikingaskolan har goda resultat med tanke på elevernas socioekonomiska bakgrund. Vad gör ni annorlunda?

– Vi har inte mer resurser än andra, det handlar om att lärarna ska fokusera på att de ska ha alla med sig. Lärarna på vår skola vet att de regelbundet ska berätta för mig hur det går för alla elever, vad de klarar och inte klarar, och de vet att jag kommer att ställa följdfrågor. Det här gör att lärarna blir starka pedagogiska ledare i sina klassrum, sa Johan Kant i en intervju med Skolvärlden efteråt.

Men lärarna har fortfarande kanske 25 elever i ett klassrum och ni har bara en speciallärare. Hur löser ni stöd till alla elever som behöver det?

– Till exempel ska vi ha en specialsatsning i grundläggande matematik i höst för fem elever i årskurs tre. Det löser vi genom att lägga mattelektionerna parallellt så att en lärare kan ta de här eleverna. Det här sättet att arbeta är ingen ”quick fix”, men det går om man jobbar länge och målinriktat. Eleverna vill ju lära sig och är jätteduktiga.

Så du tycker det handlar om lärarnas och rektors inställning snarare än mer resurser till specialundervisning?

– Ja, det finns en del som behöver specialundervisning, men det är ingen lösning. Lösningen ligger hos lärarna. Om man kollar en skola med 500 elever så kanske 100 elever har problem i något eller några ämnen. Det säger sig själv att specialundervisning är en orimlig lösning. Det är läraren som måste lösa det, men med hjälp och resurser, fortbildning och så vidare. Jag kan hjälpa läraren att fokusera på rätt saker.

Kommentera