si

Maud Larsen, kommunikationschef på Skolinspektionen.

| Foto: Johannes Berner
Debatt

Skolinspektionen: ”Beskrivningen av oss får inte bygga på missvisande fakta”

Debatt Skolinspektionens kommunikationschef Maud Larsen svarar på Nicklas Mörks blogginlägg på Skolvärlden.

Niklas Mörk framför en rad synpunkter på Skolinspektionen när han skriver på Skolvärldens blogg. Det är hans självklara rätt att framföra sina åsikter om Skolinspektionens uppdrag. Vi vill dock peka på flera sakfel i det han skriver.

Nicklas Mörk skriver att Skolinspektionen enbart arbetar med en juridisk utgångspunkt. Detta stämmer inte. Skolinspektionens uppdrag består dels av tillsyn, dels av kvalitetsgranskning. Vi arbetar alltmer med kvalitetsgranskning och vi arbetar också mer med att situationsanpassa inspektionen.

Det är riktigt att tillsyn utgår från juridiska bestämmelser och resulterar i en återkoppling om att bestämmelserna är uppfyllda respektive inte uppfyllda. Detta är viktigt för rättssäkerhet och gäller för alla tillsynsmyndigheter. Utan lagstiftning i botten och gemensamma referenser finns det en uppenbar risk för att inspektionen förlorar i värde. Kvalitetsgranskning, däremot, relaterar även till andra slags mål samt till forskning och kunskapsunderlag. Kvalitetsgranskning är inte kopplad till sanktioner, vilket tillsyn är.  

Att vi arbetar både med kvalitetsgranskning och tillsyn, gör det möjligt för Skolinspektionen att anpassa vår inspektion till olika skolors situation. I vissa kommuner eller friskolor krävs en skarp tillsyn, i andra främjas skolutvecklingen bättre genom en kvalitetsgranskning. På så sätt kan vi mer effektivt bidra till förbättring. Vi arbetar situationsanpassat. Kvalitetsgranskningarna står för en ökad del av vår totala inspektionsverksamhet.

Nicklas Mörk menar vidare att Skolinspektionens beslut bygger på några få lektionsbesök och intervjuer. Inte heller detta är korrekt. Våra granskningar inom både tillsyn och kvalitetsgranskning bygger på många lektionsobservationer i flera olika klasser och på intervjuer med elever, lärare och skolledning på en skola.

Dessutom handlar inte våra slutsatser om att lärare behöver bli bättre på ”det ena eller det andra” som Nicklas uttrycker det. Det är alltid kommunerna, friskolornas ägare eller rektorer vi ställer krav på, inte enskilda lärare. Vi kontrollerar att de som är ansvariga för skolorna ger lärarna de förutsättningar lärarna behöver för att eleverna ska nå de uppsatta målen. De som är ansvariga för en skola har och ska ta ansvaret för att vi i Sverige har en skolverksamhet som följer lagar och föreskrifter.   

Vi har stor medvetenhet om de svårigheter som finns inom skolan med bland annat lärarbrist, varierande kapacitet hos ansvariga i kommuner och fristående skolor samt ofta en hög omsättning på rektorer. Att förstå skolans och professionens perspektiv får dock inte innebära ett minskat fokus på att värna elevens rätt och förstå elevens perspektiv. Skolinspektionens uppdrag ska självklart kunna belysas, men det är viktigt att beskrivningarna av oss inte bygger på missvisande fakta.

Maud Larsen, kommunikationschef

Kommentera