Elina Ekberg och böcker i klassrum.

”En konsekvens av en mindre aktiv styrning kan vara att kvalitetssäkringen av läromedel blir personberoende och av varierande kvalitet”, säger Elina Ekberg, utredare på Skolinspektionen.

| Foto: Privat och Shutterstock
Läromedel

Skolinspektionen: Lärare tvingas ta eget ansvar för läromedel

Rektorer lämpar över ansvaret för läromedel på lärarna. Det avslöjar en kartläggning från Skolinspektionen.
– Det är särskilt angeläget att åtgärda eftersom andelen obehöriga lärare riskerar att öka framöver, säger utredaren Elina Ekberg.

Om granskningen
  • Granskningsrapporten ” Kvalitetssäkring och val av läromedel” omfattar de samhällsorienterande ämnena i årskurserna 7-9.
  • Intervjuer har genomförts med rektorer och lärare på 30 skolor, som tillhör 29 olika kommunala och enskilda huvudmän. Huvudmännen har också fått svara på ett antal skriftliga frågor om sin roll i kvalitetssäkringen och valen av läromedel.
  • Skolinspektionen har anpassat metoder och genomförande till den rådande pandemin. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt eller via telefon.
  • Granskningens frågor har inte berört specifikt läget under pandemin utan hur arbetet med läromedel vanligtvis bedrivs.
  • Du kan läsa hela rapporten här.

Källa: Skolinspektionen

Trots att läroplanen för grundskolan anger att det är rektorns uppdrag att se till att skolan utformas så att alla elever får tillgång till och ges förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet så är det ofta lärarna som axlar ansvaret i praktiken. Det konstaterar Skolinspektionen efter att ha granskat i vilken utsträckning skolorna har en välfungerande strategi för läromedel.

– Vi har sett att det finns en riskbild kring det här. Det finns en väldigt stor marknad och väldigt mycket läromedel från en mängd olika aktörer. Samtidigt finns det studier som visar att lärare inte upplever att de har tillräckligt med tid för att kvalitetssäkra läromedel, säger Elina Ekberg, utredare på Skolinspektionen.

Hon berättar att både rektors och lärares arbete har granskats då myndigheten dels har kartlagt i vilken utsträckning rektor ger lärare förutsättningar att säkerställa kvalitet i de läromedel som används, dels med vilken kvalitet lärarna genomför kvalitetssäkrings- och urvalsarbetet.

– Det finns studier som visar att rektorer inte tar en aktiv roll i detta arbete, liksom att lärare har hög tillit till läromedel samtidigt som det också finns studier som visar att läromedel inte alltid täcker in hela kursplanen eller går i linje med läroplanens värdegrund. Därför ville vi granska detta område.

Skolinspektionens studie bekräftar att rektorerna sällan styr arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel, utan att ansvaret ofta faller på lärarna. Fördelningen långt ifrån problemfri enligt myndigheten, som ser en risk i att rektorerna inte i tillräcklig utsträckning ger lärare förutsättningar att kvalitetssäkra läromedel.

– En konsekvens av en mindre aktiv styrning kan vara att kvalitetssäkringen av läromedel blir personberoende och av varierande kvalitet. Det kan i förlängningen leda till att undervisningen inte blir likvärdigt för eleverna, säger Elina Ekberg.

Hon fortsätter:

– Flera lärare som deltog i granskningen saknade planerad och organiserad tid för att kunna diskutera frågan tillsammans med sina kollegor. Om lärare inte får tillräckliga förutsättningar i form av exempelvis tidsmässiga och ekonomiska resurser för att kvalitetsgranska och välja läromedel så påverkas ju också deras möjlighet att genomföra en undervisning av hög kvalitet. Det är viktigt att kunna diskutera sådana frågor gemensamt, för att lära av varandra och för att ge stöd till nya eller obehöriga lärare.

Att andelen obehöriga lärare väntas öka framöver riskerar att göra avsaknaden av ramar och resurser för kvalitetssäkring av läromedel särskilt problematisk.

– Om inte rektorn styr och stödjer så blir det naturligtvis ett större problem om många lärare är obehöriga, säger Elina Ekberg.

Utöver det faktum att rektorerna sällan styr arbetet med kvalitetssäkring och val av läromedel visar granskningen, som baseras på intervjuer med rektorer och lärare på 30 skolor, att kvalitetssäkringen utifrån läroplanens värdegrund och forskning behöver stärkas.

Även om lärarna i hög grad granskar läromedlens överensstämmelse med kursplanerna och möjligheten att anpassa läromedel efter elevers olika behov bedömer Skolinspektionen att drygt hälften av de granskade skolorna kan utveckla granskningen av läromedlens överensstämmelse med läroplanens värdegrund.

– Om rektorerna inte avsätter tid för källkritik ökar också risken att elever använder föråldrade läromedel som inte speglar läroplanens värdegrund. Det kan i sin tur leda till att elever inte får en likvärdig utbildning av hög kvalitet, säger Elina Ekberg.

Förhoppningen är att granskningen ska få rektorer att se över sitt uppdrag och att alla elever får tillgång till och ges förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet.

– Många rektorer i granskningen hänvisade till att det här är lärarnas fråga och en del av deras profession. Det är det också, men en annan viktig del är att rektorerna arbetar för att lärarna faktiskt ska kunna göra den delen av sitt arbete på ett bra sätt. Rektorerna kan sätta fokus på frågan, organisera för gemensamma diskussioner och avsätta tid och resurser så att lärarna kan utveckla sin kvalitetssäkring av läromedel, vara källkritiska och göra genomtänkta val.

Kommentera