tvalararsystem
Debatt

Skolledarens uppmaning: ”Rektorer, satsa på tvålärarsystem”

Debatt. En uppmaning från skolledaren Eva Myrehed Karlsson: ”Rektorer, använd statliga medel för att införa tvålärarsystem i ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete”.

Om vi inom svensk skola ska lyckas med uppdraget att alla elever ska få utbildning utifrån sina egna förutsättningar så måste det finnas fler lärare på våra skolor.

Skolor finansieras med skolpeng och statliga medel. Det är dessa extra statliga medel som kan göra skillnad i de socioekonomiska utsatta områdena. Men för att det ska ge någon effekt så måste det finnas ett långsiktigt perspektiv. Pengarna måste användas målmedvetet i organisationen med ett tydligt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Tvålärarsystem

Tvålärarsystem innebär att man är två utbildade lärare vid varje undervisningstillfälle i klasser med ca 30 elever.

Att arbeta i tvålärarsystem ger trygghet, effektivitet och en ökad fördjupad kunskap hos eleverna. Som lärarepar är man tillsammans ansvariga för planering, genomförande, utvärdering, analys och ny planering. Man är också två lärare som sambedömmer vid betygssättning och båda två lärarna har undervisat de elever som man betygsätter.

Det blir en mer varierad undervisning, vilket gynnar alla elevers kunskapsutveckling och ett språkutvecklande arbete. De två lärare som arbetar ihop, har pedagogiska samtal kring undervisningen vilket leder till djupare pedagogiska samtal kring effekter av undervisningen och förändringar för att höja resultaten.

Eleverna får utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Arbetsmiljön för lärare och elever

Arbetsmiljön blir stabilare i och med ett kollegialt lärande i vardagen. Lärarna utsätts för mindre stress och kan ha fokus på sitt kärnuppdrag. Med tvålärarsystem så minskar det administrativa arbetet, man är två professionella lärare som delar på de administrativa uppgifterna, vilket i sin tur ger mer tid till den pedagogiska verksamheten. Detta skapar mindre stress hos lärarna och färre sjukskrivningstillfällen.

Arbetsmiljön för elever blir stabilare och tryggare kring kunskapsutvecklingen och en varierad undervisning, vilket i sin tur skapar arbetsro i klassrummet. Med tvålärarsystem behöver man inte sätta in vikarie vid korttidsfrånvaro. Vilket också ger en ökad arbetsro både för lärare och elever.

Tvålärarsystem ökar möjligheterna för alla elever att lyckas i skolan

Tvålärarssytem kan vara avgörande för elever i socioekonomiska utsatta områden, om man lyckas nå behörighet till gymnasiet eller ej. Elever från socioekonomiska utsatta områden är mer sårbara om skolan inte fungerar till 100%. Med tvålärarssytem så har dessa elever en rimlig chans. Då finns det vuxna runt eleverna som kan skapa en långvarig och stabil trygghet, något som dessa elever kanske saknar i sin övriga vardag.

Rektorernas ansvar vid införande av tvålärarsystem

Tvålärarsystem kostar mer de första två åren, men på sikt blir det inte mer kostsamt. Rektorer måste i detta system ha ett tydligt fokus i det systematiska kvalitetsarbetet på det pedagogiska utvecklingsarbetet. En tydlighet vad skillnaden förväntas bli på undervisningen och en kvalitetshöjning i undervisningen.

Inom skolan måste vi börja arbeta långsiktigt, två år med en högre kostnad men på sikt en höjning av resultaten och fler elever som når behörighet till gymnasiet. I ett långsiktigt perspektiv är det en liten kostnad att införa tvålärarsystem mot vad det kostar om inte alla elever får utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Rektorer, använd statliga medel för att införa tvålärarsystem i ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Eva Myrehed Karlsson, 17 år som skolledare

Kommentera