Arbetsmiljö

Skolpolitiker anmäld för kränkning av lärare

Anmälan AV

”Att en är politiker gör att det känns ännu värre. Allt är fel enligt föräldrarna”, säger Annette Nord, huvudskyddsombud på Lärarförbundet. Hon har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket om att lärare kränkts av vårdnadshavare.

Arbetsgivarens pågående och planerade åtgärder
  • De berörda lärarna har samtalsstöd via företagshälsovården.
  • En konsult med kunskaper i kommunikation och medling har anlitats för att bistå rektor. Första möte äger rum fredag v 44.
  • Utredning om signal om kränkning av elever pågår på enheten.
  • Utredning på huvudmannanivå pågår (klagomålshantering).
  • Bemanningen i åk x förstärks efter lovet, rektor letar intern lösning med rockad. Därutöver prioriteras två förstelärare från enheten pedagogisk vägledning och stöd till x.
  • Ett värdegrundsarbete ska genomföras. Utbildningschef har anlitat Carl Göran Gustafsson som extern partner för detta arbete. Carl Göran har erfarenhet från kommunens arbete med liknande frågor inom ramen för toleransprojektet.
  • Rektor har under en period varit tf rektor även för x skola. I rådande läge behöver rektor kunna lägga fullt fokus på x. Uppdrag som tf rektor på x upphör därför. Utbildningschef har fattat beslut om att anlita extern rektorsresurs från rektorspoolen.
  • HSO för Lärarförbundet har informerats muntligt om pågående och planerade åtgärder i syfte att få syn på om Lärarförbundet uppmärksammat ytterligare åtgärder som arbetsgivaren borde vidta.

En ledamot i Karlstads barn- och ungdomsnämnd har tillsammans med en annan förälder anmälts för kränkande beteende mot två lärare. Politikern uppges ha krävt att rektorn skulle få bort lärarna.
– Jag har aldrig upplevt något liknande, säger Lärarförbundets huvudskyddsombud Annette Nord.

Sedan förra läsåret har två lärare på låg- och mellanstadieskolan utsatts för glåpord och hård kritik från två föräldrar. Lärarna mår dåligt av situationen och facket har anmält händelserna till Arbetsmiljöverket med en förhoppning om ett beslut som blir praxis.

Annette Nord säger att situationen eskalerat under hösten, och att hon aldrig varit med om någonting liknande sedan hon började arbeta fackligt i slutet av 1990-talet. Hon reagerar starkt på att en av föräldrarna är politiker i den nämnd som styr skolverksamheten i kommunen.

– Det gör att det känns ännu värre. Allt är fel enligt föräldrarna. Värst utsatt är den ena läraren som har utländskt påbrå.

”Uttryckte fullt stöd”

För ett par veckor sedan uppges den politiskt engagerade vårdnadshavaren ha försökt förmå rektorn att få bort lärarna, men rektorn uttryckte i stället sitt fulla stöd för dem.

– Rektorn säger att det handlar om två riktigt duktiga lärare och hen har ställt sig på deras sida. Lärarna känner rektorns stöd till 110 procent.

LÄS MER – ANMÄLDA SKOLPOLITIKERN: DET ÄR ETT MISSFÖRSTÅND

Annette Nord anser att läget på skolan inte uppfyller de krav som kan ställas gällande arbetsmiljö och begärde i en framställan till arbetsgivaren en tidsplan för åtgärder. Hon hänvisar till tre olika paragrafer i sin anmälan till Arbetsmiljöverket där hon bland annat hänvisar till att ”politikern är representant för arbetsgivaren och sålunda bör AFS 2015:4, 13–14 § vara tillämpbara”.

– Paragrafen handlar om att barn- och ungdomsnämnden är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Karlstad kommun, det vill säga där politikerna är ledamöter.

Åtgärdslista

Johan Sjövall är utbildningschef för kommunens grundskolor. I sitt svar på fackets framställan lade han fram en åtgärdslista (se faktaruta) som omfattar åtta punkter. Annette Nord anser att insatserna visserligen är bra men inte tar fasta på det aktuella fallet.

Annette Nord.

Hon påtalar att det är väl känt för arbetsgivaren vad medarbetarna fått utså, och skriver ”sådan kännedom är ett tillräckligt villkor för att initiera en utredning i enlighet med AFS 2001:1, 9 §”.

– När det gäller kränkningar har arbetsgivare skyldighet att utreda vad som förekommit. Rektor har inte fått någon som helst hjälp i det här.

”Eftersom ingen utredning är genomförd har det inte heller vidtagits utredningsgrundade och tillräckliga åtgärder för att förebygga ohälsa. Därmed uppfyller inte kommunen AFS 2002:1, 10 §”.

– Den sista paragrafen är kopplad till att en lärare fått rasistiska tillmälen.

”Saknar kompetens”

Skolans rektor svarar skriftligt på Skolvärldens frågor. Däremot väljer rektorn att inte kommentera händelsen då politikern i samtal med rektor ska ha krävt att ”lärarna ska bort”. Hen uppger att kränkningarna handlar om att ett fåtal föräldrar uttrycker att lärarna saknar kompetens och språkkunskap.

– Föräldrarna ifrågasätter lärarnas undervisning, bemötande och ledarskap i klassrummet. Jag är ny rektor i kommunen sedan januari i år. Föräldrar får gärna ha synpunkter och åsikter men jag accepterar inte hårda ord, en diskriminerande diskurs eller rasistiska undertoner.

Hur backar du upp de utsatta lärarna?

– Jag har alltid varit öppen, ärlig och stöttat lärarna. De behöver känna att jag som rektor finns där för dem och står upp för dem. Jag har tagit kontakt med Lärarförbundet och även erbjudit lärarna samtalsstöd. Som rektor har jag fullt förtroende för mina lärare som gör ett fantastiskt arbete på vår skola och för våra elever. Jag söker mitt stöd utifrån hur jag kan stötta mina lärare.

Upplever fint samarbete

Hur upplever du läget på skolan?

– På skolan finns duktiga och kompetenta lärare och jag upplever att vi har ett fint och bra samarbete. På vår skola vill vi fokusera på barn och ungas lärande, vi har hög måluppfyllelse, trygghet och studiero.

Vilket stöd får du uppifrån?

– Som rektor får jag kommunikation och medlingsstöd, jurister, utredare och HR. Jag tänker att vi behöver ta fram en handlingsplan hur vi agerar runt hot och påtryckningar.

Det är inte bara lärare i Karlstads kommun som drabbats. I en enkät från barn- och ungdomsförvaltningen uppgav hälften av grundskolans rektorer att man utsatts för påtryckningar, vanligtvis i form av övertalningsförsök och hot. Enligt NWT kom nästan samtliga från vårdnadshavare eller anhöriga.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm