Kommentar

Skolverket: Hur IT används är viktigast

En dator kan aldrig ersätta en duktig lärare. Däremot kan IT kan vara ett hjälpmedel i undervisning, menar Eva Lundgren, Skolverket, apropå den senaste PISA-analysen. 

Den senaste analysen av PISA-resultaten visat att de elever som använder internet och datorer mest, både i och utanför skolan, är de som presterar sämst. Analysen bygger på data från PISA 2012 där eleverna gjorde ett pappersprov i matematik, NO och läsförståelse och där hälften även gjorde ett digitalt prov i matematik, läsförståelse och digital problemlösning.

– Det är valfritt för länderna att låta eleverna besvara en enkät om IT-användning, vilket de svenska gjort. Nu har man analyserat resultaten från den enkäten – om hur eleverna använder IT i skolan och på fritiden – och jämfört med elevernas prestationer på främst proven i matematik och läsförståelse, säger Eva Lundgren, projektledare på Skolverket.

De elever som använder IT en till trettio minuter per dag presterar överlag bäst, enligt analysen. De som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan uppvisar genomgående de lägsta resultaten både på de pappersbaserade och digitala proven i läsförståelse och matematik. Elever som aldrig använder IT presterar också sämre.

– Eleverna har fått svara på olika frågor om hur de använder IT i skolan som om de använder e-post, chattar eller gör hemuppgifter. Den enda aktiviteten som har positiv samvariation med elevresultat i läsning, både på papper och digitalt, det är att leta information på internet.

Vad tror man att det beror på?

– Det OECD konstaterar är att det saknas kunskap om hur IT ska användas på rätt sätt i undervisningen. Det bekräftas av svenska studier, till exempel Skolverkets egen från 2013, som visar att svenska lärare själva efterfrågar dessa kunskaper. Men mönstret ser vi i nästan alla länder. I de länder som toppar PISA, de östasiatiska, är IT-användningen lägre, både på fritiden och i skolan.

Skulle det till exempel kunna vara så att eleverna blir lämnade ensamma i sitt lärande om de jobbar med datorn?

– Det kan man tänka sig, vi vet att eget arbete är ganska vanligt. Man måste fråga sig vad det är för slags uppgifter eleverna får när de ska söka information på internet. Sitter de och googlar fritt? Har de kunskaper i källkritik? En dator kan aldrig ersätta en duktig lärare, men den kan vara ett hjälpmedel i undervisningen.

Eva Lundgren betonar att även om hög IT-användning samvarierar med låga resultat så kan man utifrån studien inte dra några slutsatser om orsakssamband.

– IT i sig är varken uteslutande dåligt eller bra, det beror hela tiden på hur det används och vad det används till. Från skolans sida måste det finnas en medveten tanke kring varför man använder IT som ett pedagogiskt verktyg. Och det behövs kunskaps, som sagt, säger Eva Lundgren.

Maria Weståker är chef för undervisningsstödsenheten på Skolverket med ansvar för frågor om IT i skolan.

En slutsats man skulle kunna dra är att det vore bättre om eleverna jobbade mindre med datorer.

– Vi ska inte sluta digitalisera skolan, kunskaper om IT är nödvändiga i vårt samhälle. Däremot måste vi stötta lärarna i hur de kan arbeta med IT och hur IT ska användas i skolan, säger hon.

Huvudmännen verkar ha satsat på att köpa in datorer och annan utrustning men kanske inte lika mycket på fortbildning av lärarna. Har man satsat på fel saker?

– Det där måste gå hand i hand. Satsar man på att köpa in datorer och andra verktyg måste man också tänka på hur man ska fortbilda lärare och inte lämna dem ensamma i detta. Det ser olika ut i olika kommunerna. En del har gjort det bra, andra inte, säger Maria Weståker och tillägger.

– Lärarna själva efterfrågar mer kunskaper om hur de kan använda IT i undervisningen. Det är huvudmannens och även rektors uppgift att se till att de får det. 

Kommentera