annaekstrom

Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Ny rapport

Skolverket: Invandring påverkar skolresultat

Delar av – men långtifrån hela – resultatförsämringen i Pisa och Timms beror på en ökad andel elever med utländsk bakgrund.

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström efterlyser nu större satsningar på gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att vända utvecklingen.

Fakta ur rapporten:
  • Andelen elever som invandrat efter skolstart har ökat från cirka tre procent 2006 till drygt åtta procent 2015. Andelen obehöriga i den elevgruppen ökade från 37 procent 2006 till 50 procent 2015.
  • Pisa-resultaten i läsförståelse sjönk med 33 poäng mellan 2000 och 2012. I matematik har resultaten sjunkit med 31 poäng mellan 2003 och 2012 och i naturvetenskap med 19 poäng mellan 2006 och 2012.
  • Invandringens betydelse för resultatutvecklingen har ökat sedan 2006, men har till största del andra orsaker

Källa: Skolverket.

Skolverket presenterade på måndagen den nya rapporten ”Invandringens betydelse för skolresultaten”, där man undersökt om den ökade andelen elever med utländsk bakgrund påverkat den försämrade gymnasiebehörigheten och resultatnedgången i Pisa och Timms.

Mellan 2006 och 2015 ökade andelen elever som inte når gymnasiebehörighet från 10 till 14 procent.

– Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter skolstart. Den genomsnittliga invandringsåldern för elever var sju år fram till 2006 – eleverna gick alltså hela grundskolan i Sverige. Nu är den genomsnittliga invandringsåldern nio år, vilket betyder att eleverna har två år färre på sig att klara målen, säger Jonas Sandqvist, undervisningsråd på Skolverket.

Han pekar också på att det under de senaste åren kommit många barn från krigshärjade länder med svaga skolsystem, som Afghanistan, Irak och Syrien.

Skolverket har också granskat de sjunkande Pisa-resultaten i läsförståelse, naturvetenskap och matematik fram till 2012.

”Den genomsnittliga resultatnedgången i Pisa (och Timms) sett över hela tidsperioden kan endast till en mindre men inte obetydlig del förklaras av elever med utländsk bakgrund. Betydelsen har ökat sedan 2006”, skriver Skolverket i rapporten.

Andelen elever med utländsk bakgrund har blivit större sedan 2006. Denna grupp har också haft en något sämre resultatutveckling i framför allt läsförståelse och naturvetenskap i Pisa än vad elever med svensk bakgrund haft.

15-25 procent av resultatnedgången i matematik, läsförståelse och naturvetenskap kan förklaras med dessa faktorer.

– Huvuddelen av resultatgången har alltså andra orsaker. Vi ser en betydelse, men den är inte avgörande. Däremot måste vi uppmärksamma att betydelsen har ökat under senare år, säger Anders Auer, undervisningsråd på Skolverket.

Ett ökat antal nyanlända – som har färre år på sig att klara målen – och lärarbristen ställer den svenska skolan inför stora utmaningar, säger generaldirektör Anna Ekström.

– Just nu genomförs många insatser som riktar sig mot grundskolan, men vi på Skolverket tycker att det är dags att gymnasieskolan och vuxenutbildningen också blir föremål för ordentliga satsningar, säger hon och tillägger:

– Jag vill också påminna om att vi ser ökande resultatskillnader mellan skolor. Det är väldigt viktigt både för nyanlända och svenska elever att skolan är en mötesplats, där elever med olika bakgrund lär känna varandra.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger att det i en situation med många nyanlända elever blir än viktigare att lärarna avlastas, till exempel av lärarassistenter, för att kunna lägga tid på en strukturerad undervisning.

– Det är dock inte hela lösningen. Läraryrket måste bli mer attraktivt och det görs främst genom bättre löner och villkor, säger Bo Jansson.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger i en kommentar till TT att den svenska skolan inte alltid lyckas ge det stöd som behövs till de elever som kommer sent till Sverige och bara får ett par år i svensk skola.

– Det här är en väldigt viktig rapport som visar att vi måste bli starkare i skolsystemet och bli bättre på att ge stöd till de elever som kommer hit.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall säger till Skolvärlden att hennes parti vill se breda reformer för att främja elevernas lärande, men även reformer specifikt riktade mot utlandsfödda elever.

– Det som jag tycker är mycket allvarligt är att man från regeringens sida inte har några som helst idéer och visioner om hur man ska möta de här behoven. Det finns inga konkreta förslag på hur man ska möta utmaningarna med alla nyanlända, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Kommentera