peter_fredriksson_engelska_flaggan_8
Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Ny rapport

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. Bland annat bör undantaget från krav på lärarlegitimation tas bort.
– Elever som till stor del undervisas på engelska riskerar att inte lära sig den ämnesrelaterade svenskan, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Rapporten

Ta del av hela rapporten här. 

På regeringens uppdrag har Skolverket tittat närmare på de gymnasieskolor där undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska.

– Frågan är om en gymnasieskola som till stor del bedriver undervisning på engelska lever upp till språklagens och läroplanens krav. Detta och andra frågor om engelskspråkig undervisningen behöver utredas vidare, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. 

Idag är lärare med utländsk lärarexamen som undervisar på engelska undantagna kravet på svensk lärarlegitimation. Det är en av de saker Skolverket vill ska ses över och man föreslår att undantaget från kravet på svensk lärarlegitimation på sikt tas bort.

Skolverket är också oroliga för att elevernas kunskaper i andra ämnen påverkas när undervisning till stor del sker på engelska. Enligt myndigheten är det vetenskapliga underlaget begränsat vad gäller effekterna av engelskspråkig undervisning men man hänvisar till en ny forskningsstudie, genomförd på tre skolor, som visade att elevernas engelska utvecklades bättre i vissa delar, men inte andra. Studien visade också att elevernas svenska utvecklades sämre i vissa delar.

– Elever som till stor del undervisas på engelska riskerar att inte lära sig den ämnesrelaterade svenskan. Att lära sig centrala begrepp på svenska är viktigt, inte minst för att kunna delta i samhällsdebatten, säger Peter Fredriksson.

Totalt rör sig om 29 skolor som har undervisning på engelska i minst en kurs, på 12 av skolorna används engelska som undervisningsspråk i mellan 70 och 100 procent av kurserna, språkämnena undantaget.

Internationella Engelska Skolan har 33 av sina 34 skolor i grundskolan men Damian Brunker, Head of Academics vid Internationella Engelska Skolan (IES), kommenterar Skolverkets rapport i ett skriftligt svar till Skolvärlden.

 – Styrelsen har satt upp målet att våra elever på de nationella proven ska visa särklassiga resultat i engelska, resultat betydligt över snittet för svenska skolor i matematik och resultat över genomsnitt i ämnet svenska. Detta mål har uppnåtts varje år.

Svenskan och resultaten i olika ämnen eftersätts inte, bara för att upp till hälften av undervisningen sker i huvudsak på engelska, skriver Damian Brunker och hänvisar bland annat till Skolinspektionen som nyligen avslutat en stor inspektionsomgång av IES ”utan anmärkning ifråga om vår undervisning på engelska i en ”bilingual” form”

Men IES kommer gå igenom det forskningsunderlag som åberopas i Skolverkets rapport.

– Senare års hjärnforskning visar att det är en myt att ungdomar skulle tappa ett språk genom att lära sig behärska också ett annat. Hjärnan fungerar inte så. I unga år ger en chans till språkinlärning som inte finns på samma sätt i vuxen ålder. Svenska ungdomar behöver fullt behärska engelska språket för att få alla möjligheter i den nya världen. Det är då bättre att de lär sig tidigt och väl än sent och dåligt, kommenterar Damian Brunker.

Rapporten lämnas nu över till regeringen och sen är det upp till regeringen hur man ska gå vidare. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm