skola_barn_klassrum
Nyanlända

Skolverket startar stödlinje för arbetet med nyanlända

Ny stödlinje från Skolverket ska underlätta skolornas undervisning av nyanlända. Insatserna är vällovliga, menar LR-ordförande Bo Jansson, som dock är fortsatt oroad över att skolans arbetsbelastning är ohållbar.

Stödlinje till skolor

Ring 08-527 332 00 och välj ”Att organisera utbildning för nyanlända elever” eller mejla nyanlanda@Skolverket.se.

Telefonlinjen ska vara öppen vardagar kl. 09.30-11.30 och 13.00-15.00.

Skolverkets plan för hur undervisning av nyanlända ska stärkas kan du läsa här

Nu kan lärare, rektorer och skolhuvudmän få råd och hjälp med undervisning av nyanlända via en ny stödtjänst av Skolverket. Det gäller dels en telefontjänst, dels en mejltjänst, där myndighetens experter svarar och ger råd. 

– Just nu kommer många nyanlända barn och ungdomar och det kan vara en stor utmaning för skolorna där flexibla lösningar kan behövas på kort sikt. Som en omedelbar insats öppnar vi därför telefonlinjen, säger Skolverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Råden kan gälla hur man skapar en bra organisation för mottagande av nyanlända, men även om vilka lagar och regler som gäller och vilka som ansvarar för vad.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund:

– Det har aldrig varit så tydligt som det är i flyktingkrisens spår, att vi behöver en nationellt finansierad och reglerad svensk skola. Skolverket föreslår idag vällovliga insatser, men det kommer inte att vara tillräckligt och jag är djupt oroad över hur skolan ska lyckas med integrationen av nyanlända.  

Han menar att det bland lärarna finns en stor vilja att hjälpa, men att det också innebär en risk för att yrkesgruppens redan ansträngda arbetsbelastning kommer att bli ohållbar. Därför, menar han, måste arbetsgivarna rensa bort så många onödiga arbetsuppgifter som möjligt – men det behövs också med handfasta åtgärder omgående.

– Jag känner en stor otålighet. Det går inte vänta på skolkommissionens förslag, utan regering och huvudman måste skyndsamt återkomma med förslag som på allvar underlättar lärarnas arbete för att integrera nyanlända, säger Bo Jansson.

Skolverket lämnar samtidigt en plan till regeringen, om hur Skolverket ska jobba med insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.

Det rör sig om stödmaterial, kompetensutveckling och information. Men också insatser till de skolhuvudmän som man upplever ha störst behov av stöd.  

– Samtliga nivåer i skolan är viktiga för att nå så stor effekt som möjligt för de nyanlända elevernas lärande. I förlängningen handlar insatserna om att alla nyanlända elever erbjuds en utbildning av hög och likvärdig kvalitet och elevernas kunskapsresultat höjs. Redan idag är det stor brist på lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare som är viktiga för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Dessutom behöver alla lärare kompetens kring nyanlända elevers lärande. Vi kommer därför att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser på både lång och kort sikt, säger Åsa Strand, projektledare på Skolverket i ett pressmeddelande. 

Kommentera