ulrika-lundqvist-810
Särbegåvning

Skolverket: Svårt – men fullt möjligt

I skollag och läroplaner står det att läraren ska utgå från och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och behov. Det kallas individualiserad undervisning. Men vad betyder det i praktiken?
Skolvärlden bad Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, förklara.

– Det är inte samma sak som att låta eleverna arbeta enskilt utan handlar om att utnyttja gruppens och lärarens kompetens. Det är klart att det är svårt, men det här är det professionella i läraryrket.

I Skolverkets allmänna råd för planering av undervisning står att läraren ska strukturera innehåll och metoder utifrån elevernas förut- sättningar och intressen så att eleverna kan nå så långt som möjligt. Läraren planerar vilka områden som behöver föreläsningar, när man behöver diskutera och jobba tillsammans och när man ska jobba i mindre grupper. Läraren ska också klargöra hur kunskapen ska bedömas och ge eleverna kontinuerlig återkoppling. Så fort någon riskerar att inte nå kunskapskraven måste man utreda och se om det behövs särskilt stöd. Även de som har lätt att uppnå kunskapskraven ska ges ledning och stimulans att nå längre.

Är det ett rimligt mål eller bara en vision när man har en klass på bortåt trettio elever?

– Kursplanerna anger vilka förmågor som ska utvecklas och vilka kunskapskrav som ligger till grund för bedömningen. Det finns ingen gräns för hur långt eleverna ska nå, men det finns tydliga minimikrav. Rektor och lärare har sedan stor frihet att organisera verksamheten och välja metoder, så länge det bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Ulrika Lundqvist.

– En del tolkar det här som att har jag 25 elever ska jag ha 25 olika koncept. Så är det inte för då tappar man att använda sig av gruppen.

Är nivågrupperad undervisning ett bra verktyg för att individualisera undervisningen?

– Att göra olika grupperingar kan vara effektivt, men det är viktigt att grupperna inte blir statiska och stigmatiserar. Då lever man inte upp till läroplanens krav.

Men vilka metoder har visat sig effektiva för individualiserad undervisning?

– Om man pratar om effektiva metoder för kunskapsutveckling är den formativa bedömningen otroligt centralt, det vill säga att man kontinuerligt ger feedback till elever på inte bara vad de lyckats med utan även vad som är nästa steg. Det är nog den stora metoden.

Kommentera