Regeringsuppdrag

Skolverket utvärderar betygsskalan

”Vi kommer lyssna in både lärares och elevers synpunkter vad gäller betygsskalan och kunskapskravens utformning”, säger utvärderingens projektledare Katalin Bellaagh. 

Ur Regleringsbrevet

”Statens skolverk ska utvärdera den nya betygskalan samt kunskapskravens utformning. Statens skolverk kan, vid behov och i vissa delar, ta in en extern aktör vid utvärderingen. Utvärderingen ska ske utifrån perspektiven nationell likvärdighet, tydlighet för elever och lärare och eventuell inverkan på betygsinflation. I detta arbete ska den beprövade erfarenheten från lärarkåren tas med. Statens skolverk ska i samband med uppdragets genomförande inhämta synpunkter från IFAU. ”

Skolverket fick regeringen uppdrag att utvärdera den nya betygsskalan och kunskapskravens utformning i slutet av förra året.

I regleringsbrevet till Skolverket står det att ”utvärderingen ska ske utifrån perspektiven nationell likvärdighet, tydlighet för elever och lärare och eventuell inverkan på betygsinflation”. I april 2016 ska Skolverket avlägga sin rapport.

Utvärderingen ska titta både på grund- och gymnasieskolan. I direktiven står det också att i arbetet ”ska den beprövade erfarenheten från lärarkåren tas med”.

– Även ett elevperspektiv ska in. Vi vill veta hur elever och lärare uppfattar betygsskalan och hur kunskapskraven är formulerade. Men vi har inte hunnit så långt än. Det är en stor utvärdering med flera delar. berättar Katalin Bellaagh, projektledare för utvärderingen hos Skolverket, sedan den första mars i år.

För att genomföra utvärderingen kommer Skolverket samla in ny empiri i form av enkäter och intervjuer med lärare och elever. Men man kommer också använda sig av redan tidigare genomförda undersökningar och rapporter från Skolverket där vissa delar berör betyg och bedömning.

– Vi har valt att avgränsa oss genom att fokusera på vissa ämnen. Urvalet har gjorts utifrån hur kunskapskraven är utformade eftersom de skiljer sig åt mellan olika ämnen.

I grundskolan kommer man utvärdera svenska, kemi, samhällskunskap och musik. I gymnasiet omfattar utvärderingen även idrott och hälsa samt yrkesämnet livsmedel och näringskunskap.

– Vi vill veta om elever och lärare upplever att betygsskalan och kunskapskraven är tydligare än tidigare och hur de ser på användbarheten, till exempel, berättar Katalin Bellaagh. 

Det har framförts kritik mot sammanvägningsregeln. Om en elev uppnår A i alla delar av kunskapskraven utom ett och där uppnår E, så blir betyget D, vilket man uppfattar som hårt.

– Jag känner till det och det är en sådan sak som vi ska titta på. En annan sak är hur lärare och elever uppfattar värdeorden i kunskapskraven, om de är tydliga eller inte. 

Kan konsekvensen av utvärderingen bli att ni faktiskt föreslår förändringar vad gäller betygskalans och kunskapskravens utformning?

– Jag är bara ansvarig för utvärderingen och för att beskriva vad vi upptäcker. Det är andra som är ansvariga för vad som händer sen. Men personligen kan jag tycka att om man upptäcker något som inte fungerar så måste man hitta något som fungerar bättre. Det är möjligt att Skolverket kommer med rekommendationer till regeringen i så fall. Men det är en senare fråga.

Kommentera