Torun Rudin debatt

Torun Rudin, enhetschef på Skolverket, svarar på filosofilärarnas öppna brev om ämnesplaner.

Ämnesplaner

Skolverket svarar: Vi ser över ämnesplanen inför betygsreformen

Skolverket svarar på filosofilärarnas öppna brev:
”Vi delar uppfattningen – ämnesplanen i filosofi behöver ses över och arbetet är redan i gång”, skriver Torun Rudin, enhetschef.

Marco Tiozzo, universitetslektor och lärare i filosofi och Marcus Swenson, förstelärare och lärare i filosofi anser att ämnesplanen i filosofi måste revideras. De anser att det i dag ställs för höga krav på eleverna och att ämnesplanen är svårtolkad. Vi delar bedömningen att ämnesplanen i filosofi behöver ses över och arbetet är redan i gång. I Skolverkets uppdrag att förbereda för att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan pågår en översyn av samtliga ämnesplaner.

Vi är i full gång med detta förändringsarbete i samband med att vi förbereder gymnasieskolan för ämnesutformning. I det arbetet arbetar vi med en expertgrupp i filosofi som tar fram förslag på ny ämnesplan som sedan samråds med bland annat lärargrupper och representanter från lärosäten. Syftet är att få en ämnesplan som ger:

  • möjlighet till djupinlärning inom områdena i det centrala innehållet
  • betygskriterier som är rimliga i nivå och hanterbara för läraren i bedömningssituationen
  • tydlig progression mellan de båda filosofikurserna (nivåerna)
  • relevant innehåll för eleverna både inför högskolestudier och yrkesliv samt egen personlig utveckling

Arbetet med att ämnesutforma gymnasieskolan utgår från Betygsutredningens betänkande (SOU 2020:43) som presenterades efter sommaren 2020. Även program och inriktningar som examensmål och programmål kommer att ses över i syfte att stödja ämnesutformning på bästa sätt. Utbildningarna kommer att bli ämnesutformade, i stället för kursutformade som i dag.

Ger många chansen att lämna synpunkter.

Med ett ämnesutformat system kommer undervisningen i många ämnen att pågå under en längre sammanhållen period innan en elev får sitt slutliga betyg, till skillnad från dagens kursutformade system där eleven får ett betyg efter varje kurs. Syftet med ämnesbetygsreformen är bland annat att betygen ska spegla faktiska kunskaper, att stödja ett fördjupat lärande och motivera elever att genomföra utbildningen. Förhoppningen är också att ge bättre förutsättningar för lärares betygssättning.

Införandet av ämnesbetyg är en lång resa och Skolverket bjuder in brett till dialog. Vi rekryterar mer än 100 experter från skolor, lärosäten och branschorganisationer. Experterna arbetar med innehållet i ämnesplanerna och förändringar i programstrukturerna. Vi kommer också att arbeta med olika referensgrupper, till exempel skolhuvudmän, rektorer, lärare, elever och Skolverkets olika samrådsgrupper såsom branscher och andra myndigheter och organisationer.

Förslagen kommer också att gå ut på remiss vilket ger många chansen att lämna synpunkter. På skolverket.se går det att läsa om och följa vårt arbete med Ämnesbetygsreformen.

Betygsutredningens förslag om ämnesbetyg innebär i huvudsak:

  • Ämnesbetygen ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Nuvarande ämnesplaner ska utformas för att fungera med ämnesbetyg i en ämnesutformad gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Ämnen ska delas in i nivåer med ett centralt innehåll för varje nivå.
  • Det ska finnas en uppsättning betygskriterier för varje ämne, till skillnad från i dag där det finns kunskapskrav för varje kurs i ett ämne.

Torun Rudin, enhetschef på läroplansavdelningen, Skolverket

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.