Avhandling 

Skrivundervisning befäster klyftor

Elever i gymnasieskolans yrkesförberedande program ges sämre förutsättningar att utveckla sitt skrivande, enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Pernilla Andersson Varga har undersökt skrivundervisningen i en och samma svenskkurs på fyra olika gymnasieprogram vid en gymnasieskola. Dels på naturvetar- och samhällsvetarprogrammet, och dels på de yrkesförberedande programmen el- och handelsprogrammet.

Studien visar att skrivundervisningen speglar de skilda förväntningar som finns på grupperna. Inom de studieförberedande programmen bedrivs undervisning som lär eleverna att skriva utredande och argumenterande texter.  I elklassen däremot erbjöds en undervisning inriktad på återgivning av fakta eller av elevernas egna aktiviteter.

– Det resulterade i texter som motsvarar nivån för grundskolans mellanår, säger Pernilla Andersson Varga i ett pressmeddelande.

Hon menar att svenskämnet på det viset bidrar i hög grad till att befästa klyftor och skillnader mellan elever.

– Elever på pojkdominerade yrkesförberedande program löper en särskild stor risk att marginaliseras, säger hon.

Skrivundervisningen på handelsprogrammet visade att det finna alternativ. Med hjälp av en tydligare inramning och ovanligt genomarbetade instruktioner steg för steg klarade eleverna av att producera både utredande och argumenterande texter.

Avhandlingen visar även att skrivundervisningens del av en och samma svenskkurs varierar för de olika gymnasieklasserna. I de undersökta programmen upptog det mellan 20 och 50 procent av kursen.

– Lärarutbildningen behöver utbilda lärare så att de förmår undervisa elever med olika stort kulturellt kapital. Dessutom kan redan verksamma lärare behöva utveckla sin didaktiska verktygslåda. Först då kan svenskämnet göra anspråk på att vara skolans främsta demokratiämne. Som det nu är bidrar skrivundervisningen till den sociala reproduktionen och befäster klyftorna, säger Pernilla Andersson Varga.

Hon disputerar i Göteborg den 14 november.
Läs avhandlingen här.

Kommentera