slojd_tra
Utvärdering

Estetlärarna har dåliga förutsättningar

Lärare inom bild, musik och slöjd har för stora elevgrupper och för lite undervisningstid, och många av lärarna är obehöriga. Men de får bra betyg av eleverna, som tycker att lektionerna är både roliga och intressanta.

Läs mer

Skolverkets rapport baseras på elev- och lärarenkäter som insamlats våren 2013, i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs Skolverkets rapport i sin helhet här.

I dag publicerade Skolverket sin nationella utvärdering av ämnena slöjd, musik och bild i grundskolan. Den visar att de lärare som undervisar i ämnena efterfrågar mer kompetensutveckling, samt att de anser att arbetet är krävande och att arbetsbelastningen är hög.

Ett av lärarnas största hinder är de stora undervisningsgrupperna. Det uppger musik- och bildlärare till nära åtta av tio elever, enligt undersökningen.

Lärare i slöjd, bild och musik till drygt fyra av tio elever upplever dessutom att för stort antal undervisningsgrupper hindrar goda resultat i deras ämnen.

Estetämnena hör till de mindre grundskolämnena sett till minimum av undervisningstid som angivits i skollagen. Eleverna har till exempel rätt till 330 timmar slöjd under hela grundskoletiden. Men en stor andel lärare uppger att timantalet är för lågt i förhållande till kursmålen, och att det är ett hinder för goda resultat i ämnena.

Många lärare i de tre ämnena är obehöriga. Enligt undersökning har endast sex av tio lärare i årskurs 7–9 behörighet. Motsvarande andel i årskurs 4–6 är omkring hälften. Det är lägre än snittet för samtliga lärare.

Skillnaden i behörighet är dessutom stor mellan kommunala och fristående skolor. I ämnet slöjd har endast tre av tio lärare i årskurs 7–9 på friskolor behörighet, i förhållande till motsvarande kommunala skolor där sex av tio är behöriga.

Slutligen visar undersökningen på stor diskrepans mellan elevers kunskaper respektive betyg. Långt ifrån alla elever i årskurs 9 visar tillräcklig kvalitet i kunskapskraven för betyg i respektive ämne. Trots det fick i princip alla elever minst betyg E i terminsslutet.

Elevernas inställning till ämnena är positiv: de känner arbetsglädje och engagemang samt att ämnen är roliga och intressanta. Eleverna ger bra omdömen till lärarna, som anses ge bra hjälp och uppmuntran.

Kommentera