tholin

Regeringens utredare Jörgen Tholin lämnar över betygsutredningen till utbildningsminister Anna Ekström..

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Betyg

Slutliga förslaget: Ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Slopa kursbetygen och ersätt dem med ämnesbetyg.
Ytterligare ett betyg för underkänt införs: Fx.
Det är förslag som regeringens utredare Jörgen Tholin lämnar över till utbildningsminister Anna Ekström i dag.

Utredningen föreslår bland annat att:
  • Ämnesbetyg ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Ämnen ska delas in i nivåer för att dels säkra likvärdigheten i utbildningens innehåll i landet, dels behålla möjligheten att ett ämne med en ämnesplan ska kunna läsas i olika omfattning på olika program och inom kommunernas vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt betyg i ämnet.
  • Kompensatorisk betygssättning ska införas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Betygen A–D ska omfattas av en kompensatorisk princip. Det innebär att betygskriterierna för betygen A–D inte behöver vara uppfyllda i sin helhet utan läraren ska vid betygssättningen göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.
  • Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, ska införas i grundskolan, specialskolan, sameskolan, för grundskoleämnen inom gymnasieskolans introduktionsprogram samt i gymnasieskolan, och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Källa: regeringen.se

Sedan våren 2018 har utredaren Jörgen Tholin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, lett arbetet med att ta fram förslag på en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg i gymnasiet.

Det är också det mest centrala bland de förslag som han i dag lämnar över till regeringen, och som berör lärare och elever på gymnasiet.

”Jag föreslår därför en modell för ämnes­betyg som innebär att utbildningen i gymnasieskolan, gymnasie­särskolan och motsvarande utbildningar inom komvux ska vara ämnes­utformad och att betyg ska ges i ämnen i stället för på kurser”, skriver Jörgen Tholin på DN debatt i dag.

Bakgrunden är att man anser att systemet med kursbetyg riskerar att göra undervisningen fragmentiserad och att ett tidigt, dåligt betyg, finns kvar i examensbeviset även om eleven senare utvecklas i ämnet. 

– Vi har fått unga människor att se på kunskap som små, små bitar som inte hänger ihop. När vi träffar elever runt om i landet talar de mycket mer om hur man betar av kurser och använder strategier för att få bra betyg än vad man lär sig i skolan, säger Jörgen Tholin till TT.

Ytterligare ett skäl till att systemet nu ses över är den kritik som finns mot nuvarande betygssystem, nämligen att elevens svagaste prestationer riskerar att få en större betydelse för betyget än elevens starkaste prestationer.

”I mer omfattande ämnen får eleverna betyg vid flera tillfällen under studierna i ämnet men det är bara elevens sista betyg som blir det slutgiltiga och som räknas in i meritvärdet”, skriver Jörgen Tholin på DN Debatt.

För två år sedan motiverade utbildningsminister Anna Ekström tillsättandet av utredningen så här:

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Bland Jörgen Tholins förslag finns även ett införande av ett nytt betyg i grundskolan: Fx för elever som är nära att få ett godkänt betyg.

– Vi stjäl det system som finns på universitet och högskola, med Fx och F, säger Jörgen Tholin till TT.

”Fördelarna med två underkända betyg är att eleven får en tydligare bekräftelse på sin kunskapsutveckling och kan känna mer motivation att fortsätta jobba för att nå de kunskaper som kvävs för ett godkänt betyg”, skriver Jörgen Tholin på DN debatt.

Dessutom föreslås lärare vid betygssättning kunna göra en sammantagen bedömning och sätta betyg som motsvarar vad eleven kan, i stället för som i dag där eleven, för att få betyget C måste prestera minst C i alla delar. En enda del med sämre resultat ger ett lägre betyg – även om eleven presterat på A-nivå i en annan del.

Förändringarna med betygsskalan föreslås införas hösten 2022 och ämnesbetygen föreslås införas till hösten 2024.

Kommentera