matte_matematik_rakning_penna
Rapport

”Speciallärare i matte måste prioriteras”

6 av 10 lärare menar att det saknas tillgång till speciallärare och specialpedagogiskt stöd i matematik. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Matematikstudie

Lärarnas Riksförbund har i enkätstudien ”Tid för matematik, tid för utveckling” undersökt matematiklärares arbetssituation, efter att undervisningstiden i ämnet utökades 2013.

  • 7 av 10 lärare på låg- och mellanstadiet upplever att undervisningstiden i matematik har ökat sedan 2013.
  • 18 procent upplever att reformen med utökad undervisningstid i matematiken har inneburit högre arbetsbelastning.
  • Nära varannan lärare uppger att den utökade undervisningstiden har haft en positiv utveckling på elevernas kunskapsutveckling.
  • 6 av 10 lärare svarar att det saknas speciallärare i matematik.
  • 3 av 10 lärare uppger att deras rektorer saknar insikt i deras undervisning.
  • 3 av 4 lärare deltog i den statliga fortbildningsinsatsen Matematiklyftet. 
  • 1 av 3 lärare har de senaste fem åren deltagit i arbetsgivarens fortbildningsinsatser i matematikämnet. 

2416 medlemmar i Lärarnas Riksförbund som undervisar i matematik har deltagit i den digitala enkätundersökningen ”Tid för matematik, tid för utveckling”.  

Enkäten skickades ut den 17 december 2015 och samlades in den 18 januari 2016. Svarsfrekvensen var 50 procent.

Hösten 2013 utökades undervisningstiden i matematik i lågstadiet. Överlag är lärarna som deltagit i Lärarnas Riksförbunds matteundersökning positiva till att undervisningstiden har ökat – och reformen har inte heller i snitt påverkat deras arbetsbörda.

Men samtidigt innebär ändå reformen högre arbetsbelastning för 18 procent av de tillfrågade lärarna, enligt rapporten.

– De säger att de både fått ökad arbetsbelastning och ökad enskild undervisningstid. I praktiken får lärarna mindre tid för varje elev och då får det inte heller en positiv effekt för eleverna. Tvärtom behövs mer till för varje elev. Mer undervisningstid är bra, men det får inte innebära med ökad arbetsbelastning för lärarna, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Syftet med den utökade undervisningstiden var att den skulle hamna i de lägre årskurserna. Men enligt undersökningen framgår att den på sina håll har hamnat i mellanstadiet.

– Vi har bara en gemensam timplan för hela grundskolan, och då är det svårt att veta om timmarna verkligen används på rätt stadie och svårt att se effekterna av satsningen. Därför måste det finnas en stadieindelad timplan i grundskolan. Man ska veta vilka timmar som hör till mellanstadiet och vilka som ligger i lågstadiet.  

I rapporten ombeds lärarna rangordna åtta föreslagna åtgärder för att vända trenden med den negativa kunskapsutvecklingen i skolan.

Högst hamnar då mindre undervisningsgrupper, mer undervisningstid och ökad tillgång till speciallärare med särskilda kunskaper i matematik på skolan. 6 av 10 lärare i undersökningen uppger dessutom att det saknas tillgång till speciallärare och specialpedagogiskt stöd i ämnet. 

– Lärarna efterfrågar det här extra stödet från speciallärare som vissa elever behöver. Och det är viktigt att prioritera om fler elever ska kunna nå målen. Många politiker signalerar att de vill göra den typen av satsningar, men det måste ske fortare än det gjort hittills, säger Bo Jansson.

Bättre läromedel och matematikhandledning för lärare anses däremot mindre viktigt att prioritera, enligt lärarna.

3 av 10 uppger att deras rektorer saknar insikt i deras undervisning.

– Jag inte förvånad över siffran. Sveriges skolledare har väldigt mycket administration jämfört med sina kollegor i rester av världen. Vi måste ge våra rektorer utrymme att ha insikt i undervisningen, säger Bo Jansson.

Undersökningen visar dessutom att 3 av 4 lärare deltog i den statliga insatsen Matematiklyftet. Det går att jämföra med att 1 av 3 lärare uppger att de har deltagit i huvudmännens egna kompetensutvecklande fortbildningsinsatser de senaste fem åren. 

– Hujvudmännen har inte tagit sitt ansvar för fortbildningen. Det blir bara av på vissa håll i landet. Vi ser att när staten går in med fortbildningsinsatser så innebär det högre likvärdighet, eftersom lärarna inte blir beroende av den enskilde arbetsgivarens förmåga, säger Bo Jansson.

Kommentera