fahlen_fredholm

Åsa Fahlén, LR, Kent Fredholm, Språklärarnas Riksförbund

Språk

Stark kritik mot kommunens språkstopp: ”Oroväckande”

Nedmonteringen av franskundervisningen i Kristianstad väcker kritik från flera håll.
– Man har inte tänkt tanken fullt ut hur det kan påverka skolans attraktivitet. Det är en oroväckande signal, säger Kent Fredholm på Språklärarnas Riksförbund.

LR:s fyra förslag
  • Gör moderna språk obligatoriskt. Det är det enda ämnet i grundskolan som eleverna kan välja bort. Det sänker ämnets status och skapar otrygghet hos lärarna.
  • Kräv ytterligare främmande språk som behörighet. Det vore rimligt för många kvalificerade utbildningar att kräva att studenterna kan fler främmande språk än engelska.
  • Koncentrera ämneslärarutbildningen till färre lärosäten för att säkra genomförandet av de utbildningar som i dag har få sökande.
  • Uppvärdera lärares löner. Lärarbristen inom moderna språk är akut och kommer att förvärras ytterligare i och med stora pensionsavgångar.

Kristianstad kommun planerar att lägga ner all undervisning i franska i grundskolan. Motivet bakom förslaget är att elevgrupperna är så små att logistiken bakom inte håller, när elever behöver bussas mellan skolor.

Ulrika Tollgren (S) är ordförande i utbildningsnämnden i Kristianstad, och hon beklagar att franskan läggs ner.

– Det är ju ingen glädje i detta, absolut inte. Det är oerhört beklagligt men det har inte gått att lösa på något annat sätt. Beslutet är fattat av skolcheferna, som en följd av de centrala styrdokumenten, och vi har fullt förtroende för tjänstemännens professionella bedömning. Det är inget politiskt ställningstagande.

Hon menar att det är kommunens skyldighet att erbjuda alla elever likvärdig undervisning i kombination med ett lågt intresse och en till ytan stor kommun som gör ekvationen omöjlig.

– Det skulle kosta ett antal miljoner mer att erbjuda franska, med elever som bussas runt i kommunen. Det finns exempel på skolor där bara en eller två elever läser franska. Fjärrundervisning kunde varit ett alternativ, men det är inte tillåtet för moderna språk, bara för modersmål.

Fredrik Jeppsson, språklärare och biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Kristianstad, tycker att det låter märkligt, eftersom elever bussas mellan skolor även för att läsa tyska och spanska.

– Vi har runt 200 elever här som läser franska, de tycker att det här är jättekonstigt. Det är ett märkligt förslag. Vi är en del av Europa och är beroende av språk. Kommunens agerande visar att man inte värdesätter moderna språk, när man är beredd att slopa det, säger Fredrik Jeppsson.

Kent Fredholm, ordförande på Språklärarnas Riksförbund, ifrågasätter också förslagets rimlighet.

– Jag har ju inte inblick i Kristianstad kommuns ekonomiska bekymmer, men jag kan inte se hur man kan göra någon större besparing genom att lägga ner ett enskilt språk. Jag vet vilka svårigheter som finns både med lärarbrist och svårighet att få ihop elevgrupper. Men det känns inte som att man har tänkt tanken fullt ut, och hur det kan påverka skolans attraktivitet. Det är en oroväckande signal, säger han.

I december, samtidigt som lärarna i Kristianstad blev varse kommunens planer, skrev Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski en ledare med inledningen ”Lär dig tyska och franska – och hör sen”. I den pekar han på hur Sveriges kopplingar till Frankrike och Tyskland är viktigare än på länge, när den anglosaxiska världen vänder sig bort genom Brexit och Donald Trump.

Det är en bild som delas av Kent Fredholm.

– Franskans betydelse kommer knappast minska vare sig i Europa eller resten av världen. Vikten av internationella kontakter ökar och företagsvärlden skriker efter språkkunniga människor, och inte bara engelska då. Att dra ner på ungdomars möjligheter är ju helt kontraproduktivt, även samhällsekonomiskt.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är kraftfullt kritisk till kommunens beslut. Hon menar att anledningen till det minskade elevunderlaget är att moderna språk fråntogs status som obligatoriskt ämne, när alternativet SvEn infördes för att stötta elever med svårigheter i svenska och engelska. Därför föreslår LR nu att moderna språk ska bli obligatoriskt igen.

”SvEn skulle ge stöd till de elever som riskerar att inte nå målen i svenska och engelska. I dag har det dock blivit en utväg från moderna språk även för de elever som inte har svårigheter med svenska eller engelska. Det är en verksamhet vars mål och syfte, enligt Skolinspektionen, inte är tydligt för vare sig eleverna, lärarna eller skolledarna” skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Hon, precis som Peter Wolodarski och Kent Fredholm, påpekar också hur en nedmontering av moderna språk i skolan går på tvären med samhällsutvecklingen och Sverige som en del av EU. Hon skriver:

”Många medlemsländer har redan infört två obligatoriska främmande språk i grundskolan, och i många länder börjar man dessa studier från allt tidigare ålder. Bedrövligt nog tycks utvecklingen i Sverige gå åt rakt motsatt håll, mot större enfald i språkkunskaper.”

De elever som idag läser franska i den kommunala grundskolan i Kristianstad kommer att kunna fortsätta hela vägen ut, men om förslaget går igenom tillåts inga nya elever börja läsa ämnet från och med höstterminen 2018.

Ulrika Tollgren i utbildningsnämnden hoppas att räddningen ska komma i form av specialiseringar på verksamhetsnivå.

–  Det vi vill är att någon skola skapar en språkprofil eller europaprofil, då kan man göra ett aktivt val att söka dit för att läsa franska. Vi har en skola med engelsk profil, som första kommunala skola i landet med undervisning delvis på engelska.

Kommentera