klassrum_stok
Debatt

Stå upp för elever med hörselskada

Debatt Lärarna får inte resurser eller tillräcklig kompetens att anpassa undervisningen för inkluderade hörselskadade elever. Politiker, huvudmän och skolledare måste vakna och säkerställa de här elevernas behov, skriver Jonathan Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade.

Det finns många pusselbitar som gör att elever som har en hörselskada inte alls har samma förutsättningar som övriga elever att tillgodogöra sig undervisning i skolan. Att inte ta ansvar för dessa elevers undervisning bryter mot skollagen, men framför allt är det ett svek mot alla de elever som inte ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi ser ett uppenbart systemfel där önskan att integrera elever krockar med oviljan att avsätta tillräckliga resurser för att ge alla elever en bra och adekvat skolgång.

Det är dags att ta ansvar nu. Politiker, huvudmän och skolledare måste säkerställa att alla skolor har förutsättningar att se, fånga upp och stötta alla elever. Den individanpassade skolan är ingenting att kompromissa med. Vi har en ohållbar och ofungerande situation i dag och det är gång på gång elever med särskilda behov som drabbas hårdast.

Vi vet att elever med hörselskada och döva elever är en grupp som generellt har sämre studieresultat än genomsnittet. Vi vet också att detta inte är för att den här gruppen är mindre smarta, mindre motiverade eller mindre kapabla än övriga. Varje gång vi ser siffror på detta får vi en sorglig bekräftelse på den bild våra medlemmar ger oss om och om igen – en bild av en otillgänglig skola där de i behov av stöd möts av återkommande motstånd och höga trösklar.

Ljudmiljön i klassrummen är i dag brutalt undermålig. Vi vet att det endast är en femtedel av alla klassrum i Sverige som har en acceptabel ljudmiljö. Detta drabbar alla då både lärare och elever får en ogynnsam arbetsmiljö. Dock slår det extra hårt mot elever som har en hörselskada som får onödigt svårt att höra och kunna hänga med i undervisningen.

Nyligen bekräftade också rapporten ”Tillgängliga lärmiljöer?” att skolan ur många aspekter inte är anpassad för elever med särskilda behov. Elever får i allt högre utsträckning gå integrerat samtidigt som lärare inte får resurser eller tillräcklig kompetens för att anpassa sin undervisning. En ambition att inkludera elever som inte matchas med rätt förutsättningar gör att elever faller mellan stolarna och i stället blir exkluderade.

När det dessutom råder stor brist på fungerande och tillgängliga hörtekniska hjälpmedel blir situationen ohållbar. HODA-rapporten har visat att endast fyrtio procent av den tillgängliga hörtekniken fungerar hela lektionen igenom och även när det fungerar är det inte alltid den används på rätt sätt. För många elever är tillgången till hörteknik avgörande för att kunna ta del av undervisningen. Det är skrämmande hur ofta de hörtekniska hjälpmedel som faktiskt finns inte fungerar eller helt sonika inte används. Det är så mycket tid som kastas bort för såväl elever som lärare när elever tvingas sitta av tiden i stället för att ta del av undervisningen.

Situationen för barn och unga med hörselskada i skolan är ohållbar. Unga Hörselskadade kräver att detta tas på allvar och att följande åtgärder vidtas:

  • Höj kraven och inför hårdare konsekvenserna för skolor som inte följer boverkets krav för ljudmiljö. Dagens situation är ohållbar.
  • Säkerställ skolpersonals specialpedagogiska kompetens och se till att tillräckliga resurser läggs vid att anpassa undervisning för elever som går integrerat. Ingen elev ska få falla mellan stolarna.
  • Nödvändig hörteknisk utrustning och kompetens om hur den används måste finnas tillgänglig i alla klassrum där det behövs.

Skolan ska vara en plats för alla elever att växa och utvecklas. Det är inskrivet i skollagen och utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. För att Sverige ska leva upp till detta krävs att unga hörselskadades behov i skolan tas på allvar. Vi vill se åtgärder nu.

Jonathan Wahlström, ordförande Unga Hörselskadade 

Kommentera