Budgetsatsning

Stärker nyanländas skolgång

Regeringens höstbudget innehåller flera satsningar på nyanlända elevers skolgång. Bland annat genom högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar.

I regeringens höstbudget för 2016 finns flera skolsatsningar för nyanlända elever. Som Skolvärlden redan rapporterat om föreslår regeringen en höjd ersättning till kommuner som tar emot asylsökande barn. Men man vill också investera i en bra skola för nyanlända elever.

Den 1 januari 2016 införs ny lagstiftning som ska bidra till ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever. Det innebär att varje nyanländ elevs kunskaper ska kartläggas och utgöra underlag för vilken årskurs och undervisningsgrupp som eleven ska gå i och hur den kommande undervisningen i de olika ämnena ska planeras.

Budgeten innehåller också:

Insatser för att höja studieresultaten för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Särskilda insatser för modersmålslärare och studiehandledare på modersmål.

Stärkt modersmålsundervisning genom bland annat fjärrundervisning och särskilda insatser till modersmålslärare.

Höjd ersättning för huvudmän som låter lärare läsa in behörighet i svenska som andraspråk. 

Högre lön för att locka lärare till de skolor som har de tuffaste utmaningarna.

Regeringen vill också ta till vara kompetensen hos de som kommer till Sverige. För dem som har lärarbakgrund vill regeringen se ett snabbspår till läraryrket för att göra det möjligt för dem som vill att så snabbt som möjligt börja undervisa i de ämnen som de är utbildade för.

Kommentera