Ny bok

Steinbergs nya bok ska avtäcka lärstrategier

John Steinberg 2023

John Steinberg är fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare till ett femtiotal böcker om bland annat pedagogik, ledarskap och kommunikation.

| Foto: Marcus Gustafsson

Lärare behöver hjälpa elever upptäcka sina lärstrategier, menar pedagogikdoktorn John Steinberg. I sin nya bok förklarar han varför och ger tips på hur. Och, menar han, det kräver inte särskilt mycket tid.
– Många lärare gör redan det här intuitivt. Men jag tror på att göra det medvetet och strategiskt, säger han.

Att metakognition, tankar om det egna tänkandet, är viktigt för lärande är vedertaget inom forskningen. Men det pratas för lite om det i skolsammanhang, menar John Steinberg, doktor i pedagogik och författare. Specifikt kan elever vara behjälpta av att få syn på sina egna strategier för lärande.

– Alla människor lär sig saker på sitt sätt och ofta finns ett mönster i hur det går till. Att komma underfund med hur det gått till när en elev lyckats ta sig igenom någonting svårt kan vara ett steg mot att återupprepa den framgången. Det kan vara att man lyckats bra med någonting på fritiden, ett prov i skolan eller liknande, säger han.

Konkreta råd för lärare

I nya boken ”Elevens lärande – handledning i klassrummet” bygger han ut sin tes och presenterar konkreta metoder för att hjälpa lärare tillsammans med sina elever hitta just deras strategier.

I korthet går det ut på att identifiera någonting som eleven lyckats lära sig, och sedan ställa metakognitiva frågor kring hur det gick till: Hur gjorde du då? Hur påverkade det? Vad tror du hade hänt om du gjort si eller så i stället? Hur tror du att den eller den personen skulle ha gjort? Boken innehåller en lista med liknande frågor.

– Jag rekommenderar att man börjar med två elever som har svårt med sitt lärande, och två som har lätt. Och ägna 5 minuter åt varje person och ställa frågan om hur de lyckats lära sig någonting utanför skolan. Och sedan hur de gör i skolan.

Målet är att hitta en strategi som fungerat i ett sammanhang och se om den går att applicera på nya saker. Enligt John Steinberg är det en metod som kan underlätta mycket för eleverna utan att det tar särskilt mycket tid eller kraft av läraren.

– Det jag försöker belysa i boken är att det inte är så svårt och inte behöver ta så lång tid att få lite bättre insyn i elevernas lärprocesser. Kan man utvinna strategier ur hur en elev exempelvis lärt sig en lång komplicerad text till en raplåt kan det leda till bättre inlärning.

För mycket ”vad” och för lite ”hur”

I arbetet med boken har han intervjuat barn och unga mellan tre och 18 år och han menar att de flesta visar en relativt god medvetenhet om sina strategier när de får frågor om det.

– En av mina personliga favoriter är en 8-årig flicka som lärt sig hoppa hoppstylta, hon hade hela processen klar för sig. Hon pratade med sig själv under tiden. En treåring sade till mig att ”om min pappa visar någonting för mig tre gånger så lär jag mig”. Det är metakognition, säger John Steinberg.

Han tycker generellt att skolan ägnar sig för mycket åt att tala om för eleverna vad de ska lära sig, utan att berätta hur de ska göra det.

– Eleverna har så många inlämningsuppgifter, prov och läxor att hinna med, och har man ingen strategi för det så faller man sönder, dett blir för mycket. Får man bättre koll på hur man bäst lär sig någonting nytt så får man större kontroll över sin skolsituation, blir mindre stressad och kan lyckas bättre.

Den här typen av metakognitivt arbete är något som erfarna lärare i regel redan gör, menar John Steinberg, men ofta mer intuitivt än strukturerat, vilket han vill ändra på.

– Alla bra lärare har alltid jobbat metakognitivt. Men det blir alltid bättre om man medvetandegör vad det är man faktiskt gör. Och när de gäller de yngre lärarna så tror jag inte att man pratar så mycket om hur man har ett metakognitivt samtal på lärarutbildningen. Jag tror alla behöver det här, säger han.

Kommentera