Skolinspektionen granskar

”Stödet sätts in för sent”

Elever som placeras i särskild undervisningsgrupp förbättrar sin skolnärvaro, sina kunskapsresultat och utvecklas socialt. Men stödet sätts ofta inför sent. Dessutom är det få elever som sedan återvänder till sin ordinarie klass trots att placering särskild undervisningsgrupp inte är tänkt som en permanent lösning.

Rätten till särskilt stöd

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska hen få det. I första hand ska eleven gå kvar i sin vanliga klass, och få särskilt stöd där. Men om det finns särskilda skäl kan rektor besluta att eleven ska få särskilt stöd enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp. Eleven lämnar då sin vanliga klass helt eller delvis. Målet är att eleven, om möjligt, ska komma tillbaka till sin vanliga klass igen.

Källa: Skolinspektionen 

 

När Skolinspektionen gör sin tillsyn av skolor är den vanligaste punkten för kritik särskilt stöd. Nu har Skolinspektionen därför granskat hur skolorna arbetar med elever som går i särskilda undervisningsgrupper.

Enligt Skolinspektionen dröjer det ofta för länge innan eleven får adekvat stöd. 

– Granskningen väcker därför frågor kring hur undervisningen fungerat för dessa elever under de tidigare åren i grundskolan. Stödet borde sättas in långt tidigare och kanske i annan form inom ramen för den ordinarie klassen, säger Anna Wide, projektledare Skolinspektionen i ett pressmeddelande. 
16 skolor i 8 kommuner ingår i granskningen. Sammanlagt handlar det om 124 elever, i årskurs 7-9, som vid granskning gick i särskild undervisningsgrupp eller hade särskild undervisning.

När eleverna väl får börja i en särskild undervisningsgrupp förbättras ofta skolsituationen.

– Eleverna möts oftast av personal som har kunskap och insikt i vilket stöd de är i behov av. Undervisningen är i hög utsträckning anpassad efter varje elev och de möts med positiva förväntningar och relevant stöd. Deras närvaro höjs, kunskapsresultaten förbättras och de utvecklas socialt, säger Anna Wide.

Myndigheten pekar dock ut ett antal risker med att placera elever i särskilda undervisningsgrupper. Trots att målet är att eleverna på sikt ska återgå till sin ordinarie klass är det få som återvänder fullt ut. Eleven ska i första hand få stöd i den vanliga klassen och det är viktigt att skolan strävar efter detta.

– Skolorna behöver förbättra elevernas förutsättningar att gå tillbaka till sin ordinarie klass. Att följa upp och utvärdera placeringen ska vara ett naturligt inslag i arbetet med dessa elever. Det är också viktigt att eleverna behåller kontakten med sin vanliga klass, säger Anna Wide.

Enligt granskningen upplever en majoritet av föräldrarna att det är deras krav som varit avgörande för att deras barn ska få stöd. Trots att det är skolans ansvar att uppmärksamma, utreda och åtgärda de stödbehov eleverna har. Skolinspektionen konstaterar att det inte är acceptabelt om elevernas möjlighet att få det stöd de behöver är beroende av att föräldrar agerar.

Att föräldrars påtryckningar påverkar möjligheten till särskilt stöd framkom också i en undersöknings om Lärarnas Riksförbund gjorde bland sina medlemmar i våras. 83 procent av de tillfrågade lärarna svarade då att elevernas möjlighet att få särskilt stöd ökade med engagerade och påstridiga föräldrar. Fyra av tio uppgav att det gäller i hög utsträckning.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm