Särskilt stöd

Stödmaterial om funktionsnedsättning

I en ny kunskapsöversikt har Skolverket sammanställt kunskap om arbetet med elever med funktionsnedsättning.

Rapporten

Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning – En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014.

Materialet hittar du här.

Trots att skolan har skyldighet att ge elever särskilt stöd efter behov är det inte ovanligt att det krävs en diagnos för att få extra resurser. För att stötta lärare och skolor i arbetet med elever som behöver stöd har Skolverket tagit fram en kunskapsöversikt om barn och elever med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till en inkluderande utbildning av god kvalitet, skriver Skolverket. I kunskapsöversikten har man sammanställt forskning, utvärdering och inspektion över åren 1994 till 2014 och man redovisar hur arbetet med elever med funktionsnedsättning har utvecklats under åren.

Forskning har bland annat visat att utarbetade planer med tydliga mål för elevernas lärande och kunskapsutveckling är viktiga insatser för inkluderingen, skriver Skolverket. Samarbete lyfts fram som en framgångsfaktor för att inkluderingen ska fungera bra. Inkludering kräver ett nära samarbete mellan vuxna i skolan i form av gemensam planering, handledning och samundervisning.

Skolverket hoppas att materialet ska bidra med underlag för diskussioner om inkludering, särskilt stöd, speciallärares och specialpedagogers roller, undervisning för elever med ADHD och andra viktiga områden som rör elever med funktionsnedsättning.

Kommentera