Empty Classroom With Chairs And Desks
Foto: Doug Olson
Skolk

Stökig skolmiljö orsak till kraftig ökning av skolk

18 000 svenska elever var under höstterminen hemma från skolan upprepade gånger utan giltiga skäl. 1 700 elever var helt frånvarande under en månads tid eller mer, visar en rapport från Skolinspektionen.

Ur rapporten
  • Höstterminen 2015 fanns det nära 1 700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Jämfört med 2009 har ingen ökning skett.
  • Höstterminen 2015 rapporterades drygt 18 000 elever ha ogiltig upprepad ströfrånvaro. Siffran är betydligt högre än 2009.
  • Den ogiltiga frånvaron är mest utbredd i årskurserna 7–9.
  • Upprepad ströfrånvaro är något vanligare bland pojkar än flickor.
  • Skolorna har utvecklat bättre återrapportering kring frånvaro.

Källa: Skolinspektionen

Skolinspektionens granskning av ogiltig frånvaro omfattar grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och bygger på en färsk enkätundersökning bland kommuner och rektorer.

Granskningen visar att skolk är vanligt förekommande i den svenska skolan – två tredjedelar av rektorerna som svarat på enkäten säger att de uppmärksammat en oroande ogiltig frånvaro på den egna skolan.

Skäl till den ogiltiga frånvaron är, enligt Skolinspektionen, bland annat mobbning, ostrukturerad undervisning och brist på stöd och stimulans.

– Det som fortfarande inte fungerar är samarbete mellan skola, BUP och socialtjänst när det gäller att hjälpa eleven, säger Ann Edvinsson, projektledare på Skolinspektionen, till TT.

Höstterminen 2015 var 1 700 elever helt frånvarande från skolan i minst en månads tid. Samtidigt skolkade 18 000 elever vid upprepade tillfällen, vilket är betydligt högre än 2009, då en liknande enkätundersökning om ogiltig frånvaro gjordes.

Skolinspektionen påpekar dock att frånvarorapporteringen blivit bättre sedan dess, men konstaterar att ”oavsett om resultatet speglar en ökning eller inte så är antalet elever med ströfrånvaro ett stort problem och ett tecken på att fler insatser behövs för att förebygga och åtgärda frånvaro”.

– För elever med större frånvaro finns betydande risker att inte klara utbildningen och få försämrade möjligheter inför vidare studier och arbetsliv. Huvudmän och skolor måste göra mer för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Vi granskar nu i nästa steg skolors arbete med att förebygga och åtgärda frånvaron, säger myndighetens generaldirektör Helén Ängmo.

Skolinspektionens slutrapport om ogiltig frånvaro kommer i höst.

Kommentera