flicka_skriver_prov_2_0
Granskning

Stora skillnader när lärare bedömer nationella prov

Skolinspektionen har granskat rättningen av de nationella proven. I över hälften av fallen har den ombedömande läraren satt ett annat betyg än ordinarie lärare.

Läs mer

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

I årets ombedömning ingår nationella prov i svenska och engelska för grundskolans årskurs 6 och 9, samt prov i biologi, fysik och kemi (NO) för årskurs 9. Den innefattar även prov i svenska och engelska i gymnasieskolans grundläggande kurser och motsvarande kurser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Skolinspektionen har samlat in kopior av genomförda nationella prov från ett urval av skolor. Proven har avidentifierats och därefter bedömts på nytt av erfarna lärare som rekryterats av Skolinspektionen. De ursprungliga bedömningarna har sedan jämförts med ombedömningarna av elevsvaren.

Källa. Skolinspektionen

För en tid sedan beslutade riksdagen om åtgärder som ska göra de nationella proven mer likvärdiga och rättvisa. Det innebär att proven särskilt ska beaktas vid betygsättning och att proven ska digitaliseras, elevlösningar avidentifieras och bedömas av någon annan än den undervisande läraren.

– Vi har sett en betygsinflation och sett att det skiljer sig mellan resultat på nationella prov och betyg mellan olika skolor. Så det här är ett steg emot att få en mer likvärdig bedömning, kommenterade Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén

Att det finns problem med likvärdigheten vad gäller hur lärare bedömer proven bekräftas av Skolinspektionens årliga granskning av de nationella proven. För åttonde året i rad har Skolinspektionen rättat om ett antal delprov och granskningen visar att för över hälften av alla granskade delprov har den ombedömande läraren satt ett annat betyg än den ordinarie läraren.

I 41 procent av fallen har skolans lärare satt ett delprovsbetyg som är minst ett betygssteg högre än Skolinspektionens ombedömare. I 21 procent av fallen har skolans lärare satt ett delprovsbetyg som är minst ett betygssteg lägre än omrättarens bedömning. I år bedöms elevlösningar i svenska, engelska och NO och andelen avvikelser är störst bland NO-proven.

Resultat är linje med hur det sett ut tidigare år.

Hur skolor väljer att organisera bedömning av proven ser olika ut på olika skolor. Skolinspektionen konstaterar i sin rapport att det är vanligast att elevens ordinarie lärare är den som bedömer provet och att proven oftast inte anonymiseras. Sambedömning tillämpas i närmare tre fjärdedelar av fallen och är vanligare på kommunala skolor.

Skolinspektionen tittar på den genomsnittliga avvikelsen mellan ordinarie lärares och ombedömarens bedömningar och Skolinspektionens granskning visar att avvikelsen minskar om skolan använder sambedömning eller låter någon annan än elevens lärare rätta proven. Även avidentifierade prov tycks göra att avvikelsen blir mindre. Sammantaget kan de tre faktorerna bidra till en mer likvärdig bedömning av proven, konstaterar Skolinspektionen.

Kommentera