digitalisering_skola

Åke Grönlund och Annika Agélii Genlott

Studie

Studie: Rätt digital teknik lyfter eleverna

Rätt använd digital teknik i undervisningen har förbättrat elevernas resultat i årskurs tre, visar en ny studie vid Örebro universitet. Störst skillnad var det för pojkar i läsning och skrivning.

Forskarna Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund har i sin studie använt de nationella ämnesproven för årskurs 3 för att bedöma och jämföra resultaten från tre grupper av elever. Avsikten har varit att se hur väl en särskild form av strukturerat digitalt stöd i undervisningen fungerade. I studien har man jämfört traditionell undervisning med en grupp elever som hade tillgång till datorer utan att ha en struktur för social interaktion, formativ återkoppling och formativt lärande.

Den undersökta metoden ”Skriva sig till lärande” (STL) bygger på att eleverna får kontinuerlig, formativ återkoppling från sina klasskamrater och lärare för att steg för steg kunna förbättra sina resultat och utvecklas mot målen. Tidigare forskning har visat att den typen av undervisning ger angenäma resultat.

I studien kom forskarna fram till att STL medförde nästan 20 procent bättre resultat i skolämnena jämfört med båda de andra undervisningsmetoderna. Lågpresterande elever bättrade även de på sina resultat ännu mer eftersom tekniken gav dem möjlighet att minska hindren för inlärning.

Enligt Annika Agélii Genlott sticker ett resultat ut i undersökningen.

– Vi blev nog mest förvånade över att likvärdigheten mellan pojkar och flickor ökade med metoden Skriva sig till lärande. I matematik blev resultaten helt likvärdiga mellan könen och i svenska minskade skillnaderna markant, säger hon.

Av de två kontrollgrupperna blev resultatet svagast för de elever som hade tillgång till digital teknik men som inte hade någon tydlig struktur för att integrera tekniken.

– Ny teknik ger inte per automatik bättre resultat, den kan till och med ge motsatt effekt. Om digital teknik däremot används på ett sätt som gynnar lärandefaktorer av olika slag så kan den fungera som effektiv hävstång för lärandet, säger Annika Agélii Genlott och tillägger:

– Det gäller att integrera tekniken på ett strukturerat sätt i pedagogiken.

Studieresultatet har lett till att hela elva kommuner i Sverige nu deltar i ett SKL-projekt där lärare utbildas för att förmedla metoden vidare inom sina kommuner.

Kommentera