I skolan

”Studiero-lagen”: Fokusera mer på förebyggande arbete

Education,,High,School,,Learning,,Technology,And,People,Concept,-,Student

”Frågan är om det kommer att göra någon jättestor skillnad. De flesta skolor har i dag regler kring hur man förhåller sig till mobiler och så vidare”, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén om den uppdaterade skollagen som syftar till att öka studieron.

| Foto: Shutterstock

När höstterminen börjar får lärare större befogenhet att ingripa mot störande beteenden.
– Det ökar tydligheten kring lärares mandat att ha ansvar i klassrummet men är samtidigt bara åtgärder mot något som redan inträffat. Vi vill se ett förebyggande arbete, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Från 1 augusti ges lärare ökad möjlighet att omhänderta mobiltelefoner i klassrummet. I regel får mobiltelefoner endast användas i undervisning efter lärarens instruktion. Vidare får all skolpersonal befogenhet att vidta åtgärder som krävs för att försäkra elevers trygghet och studiero. Lärare och annan personal får rätt att avvisa elever och ingripa fysiskt för att upprätthålla ordningen.

Det blir dessutom enklare för rektor att besluta om avstängning och tillfällig placering av elever inom och utanför skolenheten. Lagändringen tydliggör också huvudmannens ansvar att bedriva förebyggande arbete för trygghet och studiero.

Lärarnas Riksförbund anser att de nya reglerna i stort är bra. Samtidigt menar ordföranden Åsa Fahlén att man börjar i fel ände.

– Frågan är om det kommer att göra någon jättestor skillnad. De flesta skolor har i dag regler kring hur man förhåller sig till mobiler och så vidare. Jag tycker det är för mycket fokus på konsekvenserna av en ohållbar situation i skolan. Man tittar inte på orsakerna. Hur kommer vi åt den bristande tryggheten och studieron för elever och lärare?

”Har stöd i forskningen”

Hon ställer sig frågande till den lilla passusen om att ”huvudmännen ska arbeta förebyggande”.

Åsa Fahlén.

– Ja men hur, och vad är det huvudmannen ska fokusera på? Vi hävdar om och om igen med bestämdhet, och har även stöd för det i forskningen, att om lärare får tid att förbereda sina lektioner på ett bra sätt så bidrar det till studiero. En väl förberedd lärare har större möjligheter att fånga upp och vara den trygga personen för eleverna.

– Vi behöver också prata om vilka övriga resurser som finns. Många elever har svårigheter att klara skolan. Vilka andra stödinsatser behöver sättas in? Fokusera mer på hur vi kan förebygga och se till att skolan blir en arbetsplats där professionella medarbetare har tillräckliga och goda möjligheter att utföra sitt arbete.

I en intervju med P4 Örebro uttrycker LR:s föreningsombud Pär Boström tvivel på om lagen verkligen kommer att underlätta för lärare.

– Vad gör man när en elev inte vill lämna ifrån sig mobilen fast läraren ber om det? Här kanske lagen borde varit tydligare. Det är ju här det blir en konflikt mellan elev och lärare. Frågan är hur vägledande lagen kommer att vara och när man kan få se praxis, säger han.

Gränsdragningsproblematik

Åsa Fahlén framhåller att även om gränsen flyttas för att skapa ett större manöverutrymme för läraren, vilket hon anser positivt, så kommer det alltid att finnas en problematik kring gränsdragning.

– Därför är det viktigt att det finns ett systematiskt arbete med en tydlig skolledning som hjälper till att styra upp detta. Det här måste vara väldigt tydligt för alla i skolan, både lärare och elever.

Tror du att många lärare känner sig osäkra på hur långt mandatet för att ingripa vid ordningsstörningar sträcker sig?

– Jag tror inte att frågan om mobiltelefoner är en jättestor fråga. Däremot pratas det mer om situationer då det förekommer hot eller våld. Var går gränsen för ett ingripande? Vi kommer nog alla ihåg fallet när en lärare tog en elev i nacken och ledde ut eleven.Tyvärr tvekar lärare i dag att ingripa. Det finns en tveksamhet när du riskerar en anmälan för misshandel.

Liberalernas nya utspel

När Liberalernas partiledare Johan Pehrson sommartalade i Göteborg i helgen lanserade han ”Ordningslyft i skolan”. Liberalerna menar att åtgärder som mobilförbud och lättare att flytta på stökiga elever inte räcker, rapporterar TT.

Liberalerna vill bland annat att skolans styrdokument understryker elevers ansvar för ordningen i skolan. Elever ska komma i tid, vara utvilade, och ha ett vårdat språk. Förväntningar på vårdnadshavare att medverka på föräldramöten ska också poängteras. Liberalerna vill dessutom se att skolor skriver ordningskontrakt med elever och vårdnadshavare.

– Det är inget fel på det Liberalerna säger men man går på konsekvenserna av någonting. Vad man säger är självklarheter. Behöver det skrivas ned på papper? Det mesta inom politiken nu är lite populistiskt. Man går på de snabba lösningarna och vill visa sig handlingskraftig. Se till att vi har något som fungerar från början istället, säger Åsa Fahlén.

Hon ser dock frågan om obligatoriska föräldramöten som värd att diskutera.

– Den har väckts i debatten och vi har ingen tydlig politik kring den. Ska det vara obligatoriskt att gå? Ja, det skulle kunna vara något som ingår i det förebyggande arbetet.

Kommentera