bild3

Elever upplever att det finns lite utrymme för övning inom ämnet idrott och hälsa.

Idrott och hälsa

Svårare att få rättvisa betyg i idrott

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare. Det visar resultaten från en avhandling vid Karlstads universitet.
– Jag har flaggat för det här problemet länge, säger idrottsläraren Kristian Persson.

Undersökningen:

Tema: Elevers reflektioner och upplevelser av ämnet idrott och hälsa (IH).

Tillvägagångssätt: Avhandlingen bygger på 11 fokusgruppsintervjuer med totalt 62 elever i årskurs 9 från olika skolor runt om i mellersta Sverige. 

Huvudresultat: 

  • Många elevgrupper har negativa men också ledsamma erfarenheter av ämnet IH.
  • Eleverna upplever att alla elever inte ges samma chans.
  • Eleverna upplever att det inom ämnet finns lite utrymme för träning och övning.
  • Eleverna ger uttryck för att betygssystemet i IH är orättvist och ofullständigt.

Läs hela avhandlingen här

Madeleine Wiker är lektor i pedagogiskt arbete i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. I hennes doktorsavhandling ”Det är live liksom” , som undersöker årskurs 9-elevers perspektiv på villkor och utmaningar i idrott och hälsa, är resultaten på många plan negativa. I samband med införandet av den nya läroplanen (2011) upplever eleverna att kunskapskraven har höjts och samtidigt har förutsättningarna för att få ett rättvist betyg blivit färre.

– Eleverna var samstämmiga om att det finns väldigt lite, om ens någon, tid för att öva och förbättra sig i olika moment inom ämnet IH. Ett misslyckande i ett moment kan ha stor påverkan på elevens slutbetyg, vilket de anser är orättvist, säger Madeleine Wiker.

I undersökningen framkommer det också att eleverna själva har många tankar och förslag på hur betygssättningen skulle kunna bli rättvisare.

– Det råder inga tvivel om att eleverna tycker att idrotten är viktig, men förutom att det behöver ges mer tid för att kunna träna sig i både de praktiska och teoretiska delarna av ämnet så föreslår eleverna även att dela upp betyget i tre delar. Ett betyg utifrån ämnets tre centrala innehåll: rörelse, hälsa och friluftsliv, säger Madeleine Wiker.

Kristian Persson.
Kristian Persson.

Kristian Persson, idrottslärare på Ängslättskolan i Malmö, har förståelse för de elever som upplever betygssystemet som orättvist.

– Personligen har jag flaggat för det här problemet länge och i många lägen ges inte möjligheten till rättvisa bedömningar. Även om vi på min skola har mer idrott än på många andra skolor så ges vissa elever inte den hjälp som de behöver, vilket är frustrerande. På vissa skolor har idrottsläraren en klass endast en lektion i veckan, att kunna bedöma elever på den lilla tiden är något jag aldrig skulle klara av, säger han.

Han förklarar också att den tolkningsfrihet som finns för betygskriterierna är bra men att det behövs mer likvärdighet på en del ställen. Han säger att idrottsläraren måste ta eget ansvar för att tolka kriterierna på ett bra sätt och då är dialogen med kollegorna oerhört viktig.

– För att kunna göra en så rättvis bedömning av eleven så måste jag konversera med mina kollegor. Att diskutera allmänt om kriterierna tillsammans har hjälpt mig jättemycket i min betygssättning, säger Kristian Persson.

När det kommer till önskemålet att få mer tid för övning berättar han att det i mångt och mycket är en ekonomisk fråga och en fråga om hur mycket resurser som finns tillgängliga.

– Eleverna på min skola kommer i hög utsträckning från privilegierade områden, vilket innebär att de har resurserna hemifrån för att hålla på med föreningsidrott utanför skolan. Tack vare det så får de flesta av mina elever sin träning inom rörelse utifrån.

För att få alla elever delaktiga i idrottslektionerna betonar Kristian Persson vikten av att anpassa lektionerna så att alla ges möjlighet för utveckling.

– Det faktum att inte alla elever får någon träning utanför skolan medför att vissa elever behöver mer hjälp än andra, därför är nivåanpassad undervisning väldigt viktig och något som jag jobbar mycket efter, säger han.

Kommentera