Partierna svarar

Sverigedemokraterna: ”En onyanserad debatt”

Patrick Reslow SD

Patrick Reslow är ledamot i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna fäster ingen större vikt vid frågan om vinstuttag ur skolorna.
– Det är av underordnad betydelse. Det är viktigare att säkerställa att alla skolor upprätthåller en högkvalité i undervisningen, säger Patrick Reslow och kallar debatten om friskolors vinster för onyanserad.

Patrick Reslow, ledamot i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– För Sverigedemokraterna är vinstfrågan av underordnad betydelse. Det är betydligt viktigare att säkerställa att alla skolor upprätthåller en hög kvalitet i undervisningen, levererar goda resultat och förbereder eleverna för fortsatta studier eller framtida arbetsliv.

– Idag ser vi problem med oordning i klassrummen, hot och våld mot andra elever och lärare, många elever som lämnar årskurs nio med ofullständiga betyg och en brist på behöriga lärare. Dessa problem löser vi inte genom att straffbelägga tre fjärdedelar av friskolesektorn.

– Vi menar också att debatten om friskolors vinster är onyanserad och egentligen handlar om att försöka begränsa elevers och föräldrars valfrihet, som förutsätter såväl kommunala som fristående aktörer. Ett vinstförbud skulle förmodligen leda till att många skolor skulle tvingas lägga ner sin verksamhet. Att en skola går med vinst är heller inte detsamma som att vinsten delas ut. I de allra flesta fall återinvesteras också pengarna i verksamheten.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Det är elever och föräldrar som ska välja den skola barnen vill gå i, inte politiker eller tjänstemän. Vi motsätter oss därför alla förslag som omfattar lottning, kvotering eller bussning, då dessa kraftigt inskränker rätten att själv välja skola. Vi är öppna för att diskutera en gräns för när föräldrar ska kunna ställa sina barn i kö, men denna tidsperiod måste vara tillräckligt lång för att såväl kommuner som fristående aktörer ska kunna planera sina verksamheter.

– I övrigt anser vi att ett kösystem är den mest rättvisa urvalsgrunden när efterfrågan är större än antalet platser. I övrigt vill vi inte göra några förändringar av antagningssystemet. Flera kommuner tillämpar idag samordnad antagning och det anser vi är bra, då det bygger på frivillighet och samspråk. Fristående aktörer ska också vara just fristående huvudmän. Vi slår även vakt om syskonförturen och verksamhetsmässigt samband.

  • Sverigedemokraterna har landsdagar 25–28 november.
Kommentera