yrkesutb
Yrkesutbildning

Svidande kritik mot praktik på yrkesprogrammen

För lite och för dålig praktik som lärarna saknar förutsättningar att följa upp. Det är en del av kritiken mot yrkesprogrammens praktik i en ny rapport.

Rapporten i korthet
  • 64 % av de svarande anger att de får för lite tid att planera elevens APL.
  • 68 % anger att de får för lite tid till samtal med elever och handledare på arbetsplatsen.
  • 50 % anger att handledarna på arbetsplatsen inte är förberedda eller har den kompetens som krävs.
  • 21 % anger att samarbetet generellt mellan skolan och företaget/handledaren fungerar dåligt eller inte alls. 

Källa: LR:s rapport ”Ge oss lärare mer tid”.

I gymnasiereformen 2011 ingick att yrkesprogrammen skulle bli bättre på att förbereda eleverna på steget ut på arbetsmarknaden. 

I propositionen som låg till grund för reformen beskrivs APL (arbetsplatsförlagt lärande) som ”så avgörande för kvaliteten av yrkesutbildningen att utbildningen inte bör anordnas om APL inte kan tillhandahållas under överskådlig tid.”

Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Ge oss lärare mer tid” bygger på en enkätundersökning bland lärare på yrkesprogrammet, och den visar att dagens verklighet inte lever upp till ursprungsidén.

– Bland annat får inte alla elever i dag den mängd praktik som de har rätt till och inte heller med rätt kvalitet. Det råder brist på såväl praktikplatser som kompetenta och utbildade handledare ute på arbetsplatserna. Bristerna gör att eleverna blir sämre rustade för arbetslivet och yrkesutbildningen tappar en del av sitt värde, säger Åsa Fahlen, ordförande för LR.

Förbundet ställer nu ett antal krav för att råda bot på problemen: 

• Lärarnas förutsättningar för APL-arbetet måste ses över på varje skola.

• Huvudmännen måste kartlägga tillgången på APL-platser för att kunna starta ett yrkesprogram.

• En genomförd handledarutbildning ska vara ett krav för att få ta emot praktikanter.

• Reglera de lokala programråden ytterligare.

– Det är bara om lärarna får tid för sitt uppdrag och om branscherna engagerar sig som vi kan ta ett steg närmare det självklara målet om alla elevers rätt till en yrkesutbildning av hög kvalitet, säger Åsa Fahlén.

Kommentera