bosse_0
Kommentar

”Ta vara på nyanländas kompetens”

Skolinspektionen kritiserar kommunernas mottagande av asylsökande elever.
– Många av de som kommer hit som flyktingar är utbildade lärare, deras kompetens kan komma till nytta i skolan, säger Bo Jansson. 

Debattartikel

Ann-Marie Begler, Skolinspektionen och Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting skriver om asylsökandes skolgång på DN debatt.

Läs debattartikeln här

Skolinspektionen har granskat hur kommunerna hanterar asylsökande barns skolgång. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler tillsammans med Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting, att tillsynen visar på brister i mottagandet. Enligt Skolinspektionen saknar många kommuner kompetens och medel för att asylsökande barn ska få den utbildning de har rätt till.

Bland annat saknas personal med rätt kompetens på skolorna och det är svårt att rekrytera. Det kan till exempel handla om studiehandledare med rätt språkkompetens och i debattartikeln lyfter Ann-Marie Begler och Håkans Sörman att man behöver underlätta rekryteringen av lärare bland utrikes födda. Tillsynen visar också att det saknas kompetensutveckling för de som jobbar i skolan idag.

Lärarnas Riksförbunds ordförande, Bo Jansson, berättar för Skolvärlden att facket redan tidigare bjudits in av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera frågan.

– Vi kommer ta emot många asylsökande elever i skolan framöver och många kommer få stanna. Samtidigt vet vi att många av de vuxna som kommer hit är välutbildade, kanske utbildade lärare. Det regeringen bland annat velat diskutera med oss är hur man snabbt kan validera kunskaperna hos de som kommer hit.

För flyktingar med högskoleutbildning och gedigna ämneskunskaper kan det handla om att hitta snabbspår in i läraryrket, precis man redan gör inom andra lärarutbildningar idag, säger Bo Jansson.

– Man får en dubbel effekt. De som kommer hit kan arbeta med något som matchar deras kompetens och skolan får lärare och annan personal som har den språkbakgrund som behövs och som har förståelse för barnens situation. Vi behöver fler utbildade lärare i skolan för att kunna ta hand om asylsökande elever och nyanlända. Alla har rätt till god utbildning.

Ann-Marie Begler och Håkan Sörman efterlyser i debattartikeln mer samverkan mellan stat och kommun. Bo Jansson instämmer.  

– Staten måste gå in och ta ett större ansvar och jag tror att det är så regeringen tänker att man måste göra. Det måste finnas en nationell samordning kring mottagandet.

Bo Jansson säger att hur kommunerna hanterar mottagandet av nyanlända också handlar om lärarnas arbetssituation.

– När vi är ute på skolorna och möter våra medlemmar så kommer det här upp hela tiden. Det är en jätteutmaning för läraren när det plötsligt dyker upp flera nya elever i klassen. Man vill hjälpa men många känner att de inte får stöd i tillräcklig omfattning. Det är något våra medlemmar ropar efter. Man upplever att skolan inte är rustad för att ta emot alla elever. Det är jätteviktigt att mottagandet fungerar.

Kommentera