mobbning-810
Elevhälsa

Tar tillvara elevernas idéer

Elevernas egna röster om psykisk hälsa tas tillvara i ett projekt vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala.
– Eleverna vet tidigare än vuxna om varandras problem, säger projektledaren Anja Kivimäki.

Om projektet

Allt som händer i projektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa” presenteras kontinuerligt på projektets hemsida.

Här kommer också elevernas filmer presenteras så småningom.

Läs mer om projektet här.

Under tre år ska samverkans- och utvecklingsprojektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa” pågå. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska inom ramen för projektet på olika sätt förbättra förutsättningarna för psykisk hälsa bland elever i Enköpings och Älvkarlebys kommuner. På sikt ska erfarenheterna spridas både i länet och nationellt.

Anja Kivimäki är verksamhetsutvecklare inom BUP och projektledare.

– Det råder en stor enighet om att skolan är den viktigaste arenan och det rätta stället att hjälpa barn, eleverna ska inte behöva söka hjälp någon annanstans. Men skolan har bristande resurser och elevhälsan har många olika arbetsuppgifter, så vi försöker stärka samarbetet med andra stödfunktioner utanför skolan. 

Det kan handla om vården, idrottsföreningar, polisen och föreningar som jobbar med psykisk ohälsa. Ett av målen i projektet är just att titta på om samverkansrutinerna finns på plats och förbättra dem.

– Det är viktigt att så tidigt som möjligt uppmärksamma barn som mår dåligt, så att de inte behöver utveckla psykisk ohälsa av omständigheter som kan vara helt naturliga i en ungdoms liv. Och de som verkligen har psykiska problem måste få hjälp så fort som möjligt.

En viktig del i projektet är att ta tillvara elevernas egna tankar kring psykisk hälsa. Elevhälsoteamen i skolorna som deltar har identifierat sina utvecklingsområden. Sen är tanken att skolans elevråd eller en annan elevgrupp får fundera över vad man skulle kunna göra för att förbättra de här områdena.

– Eleverna jobbar med bild och film genom en metod som heter Photovoice där de får fotografera i sin fysiska miljö och utifrån det göra ett bildspel eller film där de visar sina förslag på hur man kan göra förbättringar. Filmerna kommer att presenteras på vår webbplats, berättar Anja Kivimäki.

Det kan handla om hur man ser att en kompis mår dåligt, hur man kan stötta och om det finns något som skolan kan göra för att förebygga.

– Eleverna vet tidigare än de vuxna på skolan om varandras problem. Själv funderar jag på hur vi kan få eleverna att faktiskt vågar berätta och ge stöd kring det. Vi måste få veta tidigare, och vi måste göra det okej att berätta och söka stöd, säger Anja Kivimäki.

Ett utvecklingsområde som de deltagande elevhälsorna själva lyft är hur de ska få så kallade hemmasittare att komma till skolan och det kommer vara viktigt under projektet. Ett av projektets mål är bättre skolnärvaro och högre skolresultat.

– Inom forskning råder enighet kring att det finns ett samband mellan skolnärvaro och skolresultat och mellan skolresultat och psykisk hälsa. Goda skolresultat är den starkaste friskfaktorn. I projektet vill vi skapa förutsättningar för denna friskfaktor.

Kommentera