christer_nylander_liberalerna

Christer Nylander, skolpolitisk talesperson (L)

| Foto: Mårten Färlin
Debatt

”Tillsätt en ordningskommission för skolan”

Liberalerna avsätter 150 miljoner kronor i sin budget för att tillsätta en ordningskommission. ”En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat”, skriver Christer Nylander, skolpolitisk talesperson (L).

Svensk skola präglas av stora ordningsproblem. Liberalerna föreslår i partiets vårbudget för 2016 att en kommission tillsätts för att kartlägga ordningsproblematikens omfattning och utveckling. Kommissionen ska även kunna föreslå förändringar i skollagen, förstärkningar av lärares befogenheter, sanktionsmöjligheter gentemot elever och föräldrar samt att kunna dela ut särskilda medel för akuta insatser och för att stimulera förebyggande arbete. För detta avsätts 150 miljoner i Liberalernas vårbudget.

En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat. Ordning och arbetsro i ett klassrum är relaterat till kunskapsresultaten enligt OECD. Det är ett direkt samband, då det är svårt att koncentrera sig när man hela tiden störs av bråk och svårigheter att undervisa när elever inte lyssnar. Men det är också ett indirekt samband. Att oordning och stök tillåts i klassrummen sänder signalen att det som sker i skolan inte är så viktigt.

Ordningsproblemen i svensk skola är stora och allvarliga. Studieron minskar, anmälningarna till Skolinspektionen ökar och det allvarliga våldet eskalerar. Det finns fyra områden där utvecklingen går åt fel håll där kommissionen behöver rikta stor uppmärksamhet kring.

Våld och hot. Mellan 2012 och 2014 har antalet anmälningar om våld som Arbetsmiljöverket ser som allvarligt ökat med nästan 40 procent, och antalet allvarliga fall av hot ökat med 20 procent. Lärarbarometerns undersökning om våld och hot visar att 45 procent av alla lärare har blivit utsatta för våld eller hot på sin arbetsplats och sjukskrivningarna bland lärare ökar. Under det senaste året har svensk skola även haft flera fall av kraftigt våld, mord och mordförsök.  

Mobbning. Friendsrapporten för 2015, där 15 087 elever på mellan- och högstadiet medverkar, visar att drygt 60 000 elever är utsatta för mobbning. Skolinspektionen mottog förra året 4035 anmälningar om mobbning och andra missförhållanden i skolan, att jämföra med 3747 året innan. Antalet anmälningar som handlade om kränkande behandling ökade med 17 procent från året innan.

Studiero. I Skolinspektionens Skolenkät för 2015, där 41 000 elever i årskurs 9 deltog, svarade var tredje elev (33 procent) i årskurs 9 att de inte har studiero. I Skolverkets senaste Attitydundersökning från 2012, som genomförs var tredje år, framkommer det att nästan var tredje elev på gymnasiet (32 procent) känner sig störd i sitt skolarbete på ”nästan alla/de flesta lektioner”.

Ogiltig frånvaro. I en enkät kopplad till PISA-undersökningen fanns en fråga om hur ofta eleven har kommit för sent till skolan någon gång de senaste två skolveckorna. I OECD har 35 procent av eleverna kommit för sent och i Sverige är motsvarande andel 56 procent. Sverige har även en av de högsta andelarna sen ankomst av alla deltagande länder i PISA-undersökningen. Under läsåret 2014/2015 fick 7 procent av alla gymnasieelever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Utvecklingen under de två senaste åren pekar på att skolket ökar.

Liberalerna vidtog flera åtgärder i regeringsställning för att få mer ordning och studiero i den svenska skolan. Vi inser att det behövs ytterligare åtgärder. Tyvärr blundar Gustav Fridolin för problematiken. En skolgång präglad av trygghet och god arbetsmiljö är en förutsättning för att elever att lyckas. Det är den skolgången vi politiker ska erbjuda elever i den svenska skolan. Allt annat vore ett misslyckande.

Christer Nylander, skolpolitisk talesperson (L)

Kommentera