Annons
Modersmålsläraren Tiyodora Abdulahad flyttade från Syrien till Sverige i början av 1990-talet. Foto: Jonas Bilberg

Tiyodora är länken till modersmålet

Publicerad 23 april 2019

Fakta

Carla Jonssons råd för att lyfta undervisningen i modersmål

Synliggör språken som talas i skolan

  • Det går att göra på många sätt. Till exempel kan eleverna få producera saker – kanske dikter eller något annat – som gör att språken finns på väggarna.

Integrera modersmålsundervisningen med andra ämnen där det går

  • Modersmålsläraren bör ses som en del av kollegiet. Det är skolornas ansvar, inte den enskilda modersmålslärarens.

Schemalägg lektionerna på rimlig tid

  • Barnen ska inte behöva välja mellan mellanmål och modersmål.

Se till att det finns en bra undervisningslokal

  • Jag har varit med om att man inte haft lokaler utan att elever fått sitta på olika platser vid olika tillfällen. Det kan göra att eleverna inte hittar till undervisningen eller att läraren inte hittar eleverna, vilket stjäl viktig tid från undervisningen.

Relaterat

På Scheeleskolan i Köping hänger den arabiska modersmålsundervisningen ihop med resten av undervisningen. Länken heter Tiyodora Abdulahad som i fjol prisades för sitt arbete.

Utmärkelsen ”Årets språkliga eldsjäl” – som kommit till för att uppmärksamma modersmålslärares viktiga arbete – gick i fjol till Tiyodora Abdulahad. I sin motivering lyfter juryn bland annat fram hennes förmåga att inkludera alla elever, oavsett modersmål.

– Jag försöker jobba från hela hjärtat, säger Tiyodora Abdulahad.

Men bakom hennes framgång finns mer än engagemang – både goda förutsättningar och ihärdigt och metodiskt arbete.

Förutom rollen som modersmålslärare i arabiska arbetar hon också som studiehandledare. Uppdraget är att finnas till hands inte bara för arabisktalande elever, utan för alla elever i skolans förberedelseklass.

Den här dagen, när Skolvärlden pratar med henne, ska hon sitta med när fyra nyanlända elever skriver prov i hemkunskap. Prov på svenska är en stor utmaning i början, konstaterar Tiyodora Abdulahad.

– Och för tre av dem är det första gången, säger hon.

Den kombinerade rollen innebär stora möjligheter att knyta ihop modersmålslektionerna med den övriga undervisningen, något som blivit en hörnsten i Tiyodora Abdulahads arbete.

Under våren arbetar åttorna i svenska som andraspråk med Arkan Asaads ungdomsroman ”Stjärnlösa nätter”. På de lektionerna är Tiyodora Abdulahads roll att stötta, översätta, förklara, pusha och svara på frågor.

På modersmålslektionen i arabiska fortsätter sedan arbetet. Där är det Tiyodora Abdulahad som leder lektionen.

– Då låter jag dem lyssna på boken på arabiska. Sedan diskuterar vi, ställer frågor och hittar nya ord, både arabiska och svenska, säger Tiyodora Abdulahad.

Hon arbetar mycket framme vid tavlan, där hon tillsammans med sina elever översätter och jämför meningar ord för ord – och bygger nya.

– Jag jobbar mycket med grammatik – och där finns det många likheter mellan arabiskan och svenskan, konstaterar Tiyodora Abdulahad.

Digitala hjälpmedel spelar också en stor roll. Som Lexin – ett gratisverktyg på nätet där eleverna kan söka på ord, lyssna på dem och se hur de används i en mening.

”Genom att jobba med moders­målet försöker jag visa att de är starka på andra sätt”, säger Tiyodora Abdulahad.

Att börja med att bara sätta en bok på svenska i händerna på nyanlända elever fungerar inte, slår hon fast – och även om modersmålet spelar en stor roll för att hjälpa eleverna att erövra svenskan så behöver allt börja i en annan ände, menar Tiyodora Abdulahad.

– Mitt uppdrag är först och främst att stärka deras självkänsla och trygghet. Att de ska kunna vara stolta över sina språk, hemländer och kulturer. När nyanlända elever kommer hit känner de sig svaga, utanför och osäkra. Genom att jobba med modersmålet försöker jag visa att de är starka på andra sätt.

Vägen till ett nytt samhälle – och ett nytt språk – kan kännas oöverkomlig.

– De drömmer om en bra framtid och har gnistan, men ser att deras kunskaper inte räcker. Det kan göra mig ledsen att se.

Själv flyttade hon från Syrien till Sverige i början av 1990-talet, erfarenheter hon ofta delar med sig av till sina elever.

– Jag berättar att jag mådde jättedåligt i början. Jag kunde franska och arabiska och började kämpa med svenskan. Efter nio månader hade jag klarat sfi – och därifrån fortsatte jag kämpa, säger Tiyodora Abdulahad, som i Syrien arbetade som gymnasielärare.

– Jag brukar säga ”föreställ er en bild och ni kommer att hamna där, ni kommer att fixa det. När jag kom till Sverige kunde jag ingenting.”

Genom åren har hon samlat på sig många skäl att tro på just det. Som när hon får veta att tidigare elever kommit in på naturprogrammet eller börjat plugga till läkare.

Carla Jonsson, docent i tvåspråkighet. Foto: Stockholms universitetAtt ta hjälp av modersmålet för att lära sig ett nytt språk är ingen ny idé, förklarar Carla Jonsson som är docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet.

– Jag brukar förklara att modersmålet kan liknas vid ett träd som består av grenar med en mängd begrepp och uttryck. Och om man då inte tillåts använda det när man ska lära sig ett nytt språk utan börjar på ett helt nytt träd så blir det svårt. Det finns studier som visar att det gynnar språkinlärningen om man tillåts dra paralleller mellan språken.

Att i skolan arbeta parallellt med att utveckla både elevernas modersmål och svenska är inte alltid möjligt, helt enkelt eftersom alla lärare inte kan alla elevers modersmål. Många lärare kan nog känna igen sig i att vara hänvisade till kroppsspråk och gester.

Det fungerar också, även om det är svårare och innebär en omväg, konstaterar Carla Jonsson.

– Det är som att lärare som undervisar i engelska inte skulle kunna använda svenska för att förklara eller dra paralleller mellan språken.

Också Carla Jonsson ser vinster med att koppla ihop modersmålsundervisningen med andra ämnen. Bland annat för att få modersmålsämnet att kännas mer meningsfullt för eleverna.

– Inlärningen i båda ämnena blir ofta mer givande om man bygger broar mellan dem – och det är därför vissa lärare vill jobba så. Tyvärr ser man inte alltid modersmålsläraren som en del av kollegiet eftersom hen ofta arbetar på flera olika skolor. Ibland vet lärarna på en skola kanske inte ens vem modersmålsläraren är, säger hon.

 

Det är en situation som Tiyodora Abdulahad känner igen sig i. Innan hon började arbeta heltid på Scheeleskolan för 14 år sedan delade hon sin tid som modersmålslärare mellan fyra olika skolor i Köping.

– Jag stressade otroligt mycket. Jag var tvungen att ringa runt och se om eleverna överhuvudtaget var i skolan eller om det blivit schemaändringar. Jag behövde hitta undervisningsmaterial och ha kontakt med föräldrar på alla skolorna. Jag kunde inte fokusera.

Situationen gjorde också att hon kände sig utanför. Att lektionerna ofta låg på eftermiddagarna gjorde det svårt att delta i kompetensutveckling och konferenser.

Men det fanns andra lärare som uppmärksammade hennes situation.

– De sa att jag kommer bli sjuk om jag fortsatte jobba som jag gjorde. De såg hur jag stressade och sa att jag inte kommer orka – och till sist gjorde jag inte det. Tack och lov fick jag till slut möjlighet att börja jobba heltid på Scheeleskolan i rollen som jag har i dag.

Liknande villkor är vardag för många av Sveriges modersmålslärare. När Lärarnas Riksförbund för ett par år sedan undersökte modersmålslärarnas situation, svarade en tredjedel av lärarna i undersökningen att de inte tillhör något lärarlag – och över hälften att de inte kände någon eller mycket liten tillhörighet till resten av lärarkollegiet. Nästan nio av tio modersmålslärare uppgav att de undervisade sina elever efter skoltid.

Även i Tiyodora Abdulahads nuvarande roll har det funnits perioder med för hög arbetsbelastning.

– Jag har försökt bromsa lite och har delat upp mina timmar på ett bra sätt. Som lärare behöver man kunna planera sin tid. Samtidigt har jag bra kontakt med min chef och kan komma och prata om det blir för mycket – och det gör jag.

Tiyodora Abdulahad hoppas att fler skolledare ska uppmärksamma modersmålslärarnas situation.

– Om man vill att den här undervisningen ska utvecklas på ett bra sätt så måste man kämpa för lärarna. De behöver känna sig trygga och viktiga för skolutvecklingen, säger Tiyodora Abdulahad, som också ser att arbetet med just nyanlända elever behöver större resurser.

Vilka språk som kommer krävas i framtiden vet vi inte, men vi vet att språkkunskaper kommer behövas.

Carla Jonsson tycker att modersmålsundervisningen behöver få kosta – och inte bara för att den kan snabba upp vägen till svenskan.

– Många vill fokusera på hur viktigt modersmålet är för inlärningen av svenska – och det är det – men man måste också komma ihåg att ett språk har ett värde i sig.

I sin egen forskning har Carla Jonsson undersökt hur flerspråkighet kan vara en tillgång både för individen och samhället.

Ett starkt modersmål kan innebära allt från bättre möjligheter till kommunikation med sina föräldrar till större chanser på arbetsmarknaden, påpekar Carla Jonsson.

– Jag håller helt med om att alla elever behöver få möjlighet att lära sig svenska för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare. Samtidigt finns det inget som säger att det är just svenskan som kommer ge en jobbet. Det kan lika gärna vara engelska eller arabiska, säger Carla Jonsson.

– Vilka språk som kommer krävas i framtiden vet vi inte, men vi vet att språkkunskaper kommer behövas.

Och skolan kan göra flera saker för att visa att elevernas olika språk är något värdefullt, menar Carla Jonsson. Bland annat att se över schemat.

– Jag har hört exempel där elever tvingats välja mellan modersmålsundervisning och lunch. Det är inte rimligt, säger Carla Jonsson.

– Men jag har också sett positiva exempel, som samarbeten mellan modersmålslärare och andra lärare och stora skyltar som informerar om vilka olika modersmål som talas på skolan.

Jag är inte bättre än andra, men jag har ett stort hjärta och kanske lite mer engagemang. 

Också föräldrar kan spela stor roll för att få elever att se värdet av sitt modersmål, menar Carla Jonsson. Även Tiyodora Abdulahad betonar föräldrarnas roll.

– Att ha dem med på tåget leder till bättre resultat. Det kan handla om att fråga sina barn vad de gör i skolan och vad de har fått för läxor, säger Tiyodora Abdulahad, som också ser föräldrarna som en viktig länk mellan hemmet och skolan.

Som studiehandledare händer det att hon har sms-kontakt med föräldrar på arabiska – även utanför skoltid. Och hon stänger inte dörren för eleverna även när det handlar om att vara ett stöd i det som går bortom skolämnena.

Tiyodora Abdulahad ser inget problem med att också se sig som kurator, något som långt ifrån alla lärare tycker ingår i rollen.

– Jag är inte bättre än andra, men jag har ett stort hjärta och kanske lite mer engagemang. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Snabbare språkutveckling med transspråkande

Språkutveckling

På Bergsjöskolan använder man sig sedan två år tillbaka av transspråkande, en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i lärandet.
– Det gör att eleverna lär sig svenska mycket snabbare, säger läraren Linus Johansson.

 

Annons
Annons
Debatt

"Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag"

Debatt

En central uppgift för skolan är att förmedla kunskap och lära eleverna om barns rättigheter. Särskilt viktigt blir detta mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Det innebär både större skyldigheter och ökade möjligheter för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus, skriver UNICEF:s programchef Christina Heilborn.

 

Kommentera

”Lärare måste ges förutsättningar att undervisa i språk”

Debatt

Med meritpoängssystemet har det frivilliga valet att läsa ett tredje språk i praktiken blivit obligatoriskt. ”Tyskan blir en slasktratt och en förvaringsplats för elever som tror att det är det minst krävande språket” skriver språkläraren Veronika Knittel.

Kommentera
Annons
Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Annons
Annons
Annons
Friskolor

Kommunen går back – tvingas ändå betala sju miljoner till friskolor

Friskolor

Kunskapsnämnden i Sandviken går back med 28 miljoner och tvingas därför ersätta friskolorna i kommunen med mångmiljonbelopp, däribland en skola som inte längre finns.
 

Forskaren: ”Rensa skolan från hjärnmyter och banala experttips”

Hjärnan

Påhitt som lärstilar och separerade hjärnhalvor fortsätter att påverka i svenska klassrum.
– Elever utsätts för manipulation och det är förödande, säger Anita Norlund, docent i pedagogiskt arbete.

WEBB-TV

Lärares löner sänktes med tusentals kronor

Lärarlönelyftet

När Tranås gjorde om processen kring lärarlönelyftet sänktes flera lärares löner med uppemot 3000 kronor – utan motivering.
– Det här var droppen som fick bägaren att rinna över, säger Petter Birath som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

”Är det okej att mobba en lärare på grund av politiska åsikter?”

Debatt

”Jag hade varit offentlig med mina då kontroversiella åsikter och fick därmed ta konsekvenserna. Men är det okej att mobba en lärare på grund av politiska åsikter?”, skriver Jan Sjunnesson, lärare och före detta chefredaktör för SD-tidningen Samtiden.

Kommentera

BEO: ”Huvudmannens ansvar att förebygga kränkningar”

Arbetsmiljö

Vad får lärare göra och inte göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero?
– Det finns en rädsla för att ingripa, säger läraren och skoldebattören Isak Skogstad.

Anmälningar mot nedskärningar i kommunerna avslås

Nedskärningar

Hur mycket kan man spara på skolan utan att bryta mot lagen? Genom att anmäla sina kommuner till Skolinspektionen hoppades de fackliga ombuden få svar. Men två anmälningar avslogs direkt.
– Jag tycker att Skolinspektionen är nyckfulla, säger kommunombudet Niclas Wahlgren.

 

Finansieringen av skolan

Anna Ekström efter rapporten: ”Jag är oroad”

Kommentar

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är oroad över kommunernas möjlighet att finansiera skolan. Roger Haddad (L) går längre och tycker att kommunerna försatt sin chans.
– De har misslyckats i sitt uppdrag, säger han.

Skolpolitikerna: Kommunerna klarar inte att finansiera skolan

Ny rapport

En majoritet av kommunala skolpolitiker menar att likvärdigheten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen av skolan, visar en ny undersökning.

Omtvistad förstelärarreform utökas – i utsatta områden

Förstelärare

Från och med augusti ska förstelärare i utsatta områden tjäna 10 000 mer i utsatta områden. Syftet är att locka fler erfarna lärare till skolorna med störst utmaningar.
– I slutändan bör man premiera hela kollegiet, säger Raija Ikonen som är rektor i Tensta. 

 

Debatt

”Var tredje rektor budgeterar inte för kognitiva hjälpmedel”

Debatt

Enligt skollagen har rektorn till uppgift att fördela skolans resurser för elevernas olika behov och förutsättningar. Men en tredjedel av Sveriges rektorer budgeterar inget för kognitiva hjälpmedel. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Abilia.

Kommentera

Vi har inte råd att följa skollagen – därför måste vi prioritera

Replik

"Det är inte konstigt att rektorer inte budgeterar och köper in kognitiva hjälpmedel trots att vi vet att det behövs", skriver rektorn Linnea Lindquist i en replik. 

Kommentera

”Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar”

Slutreplik

Kognitiva hjälpmedel är inte enbart en resursfråga – den låga kännedomen bidrar också till att rektorer inte budgeterar för dem. ”Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar”, skriver Tove Christiansson i en slutreplik.

Kommentera

Så kan skolor organiseras för att lätta lärares arbetsbörda

Debatt

”För att lyckas leva upp till HÖK18 krävs en bättre introduktion av nyanställda, mer jämlika undervisningsgrupper och mer stabil tjänstefördelning”, skriver läraren Johan Haeffner. 

Kommentera
Statsbidrag

Skolverket: ”Effektiviseringskrav är inte ett särskilt skäl”

Likvärdighetsbidrag

Nu slår Skolverket fast att kommuner med effektiviseringskrav inte samtidigt kan ta emot likvärdighetsbidraget utan särskilda skäl. Sju huvudmän ska betala tillbaka totalt 24 miljoner till staten.

Facket anmäler Hörby för språktest

Modersmål

Lärarnas Riksförbund tänker anmäla Hörby kommun till Skolinspektionen. Anledningen är en ny policy kring modersmålsundervisning där det bland annat krävs ett språktest för att få delta.

Ge lärare tid åt det som fungerar – relationer

Debatt

"Vad man har missat i sina försök att leda skolan som framgångsrika företag är att just dessa företag satsar mycket av sina resurser på relationer. I skolan värderas inte relationer högt trots att vi som arbetar i klassrummen vet att det är det enda som fungerar", skriver läraren och adjunkten Helena Påls. 

Kommentera

Gustav Fridolin blir lärare igen: ”Jag har längtat”

Utbildningspolitik

Gustav Fridolin har fått nytt jobb – som lärare. Men att jobbet som utbildningsminister skulle gett honom några fördelar i ansökningsprocessen tror han inte.
– Jag tycker att det var en väldigt seriös process, berättar han.

Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Arbetsmiljö

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.

 

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Professionell frihet

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Fredrik hittade tillbaka till läraryrket: ”Var nära att krascha”

Läraryrket

Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav nytändning att jobba i skolan.

Statsbidrag

Fler huvudmän kan bli återbetalningsskyldiga

Granskning

Skolhuvudmän som tar emot statsbidrag med ena handen och skär i personalkostnader med den andra kan tvingas betala tillbaka pengarna. Nästa vecka faller de första domarna.

TALIS

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Talis

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Talis

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

”Jag orkar inte vara lärare längre”

Debatt

"Nedskärningar, dokumentation, kundtänk och täckande för kollegor har dragit all lust ur mig, det går inte längre. Efter fem år har jag nu firat min sista skolavslutning" skriver före detta läraren Douglas Rinaldo.

Kommentera

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Forskning

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

”Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen.” Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons