trappmodell_ny
Arbetsmiljö

Trappmodellen ger ökad trygghet i skolan

Trappstegsmodellen har resulterat i mer ordning och studiero på Murgårdsskolan i Sandviken. De utökade regler som skolan infört mot stökiga elever har gett lärare redskap till att ingripa.

Redan för ett par år sedan inrättade Skolverket ett system som ger tydliga regler för hur lärare får agera. Men på Murgårdsskolan tar de krafttag och kompletterar med en trappstegsmodell med disciplinära åtgärder i grafiskt format. I korthet innefattar reglerna: Utvisning/föräldrar kontakt – klassbyte – byte av lokal.

– Visst har det blivit bättre, men det är kanske inte tillräckligt än, vi jobbar fortfarande på det, kommenterar Ing-Britt Eklund, lärare och skyddsombud vid Murgårdsskolan.

Det första steget i trappan resulterar i utvisning från klassrummet där ett mobilt team fångar upp utvisade och även andra elever som skolkar genom att hänga kvar i korridoren. Efter upprepade tillsägelser får eleven ett samtal hem och en utredning inleds i samarbete med föräldrar.

Vid det andra konsekvenssteget har Murgårdsskolan tolkat Skolverkets regler med att flytta ut eleven ur klassrummet, men maximalt i en vecka.                   

När det tredje steget vidtas flyttas eleven till en annan närliggande lokal. Exempelvis Biblioteket där eleven tillsammans med lärare eller annan personal får fortsätta lektionen.

En nationell undersökning visar att lärare drar sig för att ingripa i bråkiga situationen, men med nya regler ska det ge klarare direktiv till både lärare, elever och föräldrar. Utredningar som startas i ett tidigt skede och involverar vårdnadshavare ger en klar effekt. Det skickar ett tydligt budskap till andra elever i klassen om att upprepade störningar får konsekvenser och att det är studiero som gäller. Den drastiska åtgärden att förflytta eleven till en annan lokal händer ytterst sällan, men elever har under det senaste läsåret fått byta klass, menar Inga-Britt Eklund.

Något som är nytt är att elever som vid första steget blir utvisade från klassrummet fångas upp av ett mobilt team. Där möter en lärare upp och några elever har även schemalagd tid för att jobba med samma ämnen som i klassen. Detta resulterar att arbetsmiljön blir bättre för alla.

– Det har gjort stor skillnad och fler elever kan koncentrera sig bättre, säger Ing-Britt Eklund.

Allt fler lärare utsätts för hot och våld visar ny statistik från Lärarnas riksförbund, men Ing-Britt Eklund har inga incidenter där det har riktats mot henne som lärare.

– Jag vågar fortfarande ingripa vid bråk, men är det för hätskt då törs jag inte göra något själv utan väljer att ta hjälp av fler kollegor. Man gör så gott man kan med ord, men att sära på några pojkar som slåss, det går inte.

Kommentera