vetenskapens_varld

Sigrun Ertesvåg är professor i pedagogisk psykologi vid universitetet i Stavanger.

Ledarskap

Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet

Ny norsk skolforskning har identifierat tre faktorer som gör en lärare framgångsrik.
– Vi önskar oss mer kunskap om vilka färdigheter hos lärare som främjar elevernas inlärning, säger Sigrun Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi.

Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet

Internationell forskning har identifierat tre faktorer för ett gott klassrumsledarskap.

  • Emotionellt stöd: Det ska råda ett positivt klimat i klassrummet. Läraren ska vara uppmärksam på elevernas behov och vara öppen för elevernas intressen, motivation och åsikter. 
  • Klassrumsorganisation: Läraren ska använda effektiva metoder för att förebygga och hantera dåligt uppförande hos eleverna. Hen ska också organisera arbetet effektivt så att så mycket tid som möjligt går till lärande.
  • Inlärningsstöd: Läraren ska i hög grad verka för diskussioner i klassrummet för att utveckla elevernas eget tänkande, och alltså inte fokusera på innantill-inlärning. Feedback ska ges för att utveckla eleven förståelse för ett ämne, inte i form av rätt eller fel. Undervisningen ska vara varierad.

Källa: Teaching through Interaktion

The Elementary School Journal

och Vetenskapens värld

Emotionellt stöd, klassrumsorganisation och inlärningsstöd. Dessa tre faktorer kännetecknar en bra ledare i klassrummet.

– Det finns gott om forskning på området, men väldigt få studier som baseras observationer av vad lärare faktiskt gör i klassrummet, säger Sigrun Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi vid universitetet i Stavanger.

Därför pågår ett stort projekt där forskare från universitetet i Stavanger gör observationer av hur framgångsrika lärare arbetar. Bland annat genom att besöka klassrum och filma lärare som undervisar.

­– Vi tittar närmare på vad som händer när lärare utövar gott ledarskap. Det kan ge oss ny kunskap som kan användas för att utveckla lärarrollen och lärarutbildningen. Senare kan dessa användas för att öka kvaliteten i skolan, säger Sigrun Ertesvåg.

I Sverige är det skralt med liknande forskning, enligt programmet ”Bästa skolan”, vars tredje avsnitt sänds i Vetenskapens värld i SVT och på SVTplay.

Det emotionella stödet som de norska forskarna pekar ut är grunden för framgångsrik inlärning. Det handlar om att få alla elever sedda och ge dem det stöd de behöver, läromässigt och socialt. Helt enkelt att lära känna eleverna.

Men hur gör man det när tiden brister?

– Det finns självklart inget enkelt svar på detta. Men det handlar inte så mycket om hur mycket tid man har utan hur man använder den tid man faktiskt har, på ett systematiskt sätt.  Lärare som har goda relationer till eleverna arbetar systematiskt med detta, säger Sigrun Ertesvåg.

Klassrumsorganisation handlar om att skapa ordning och reda, fasta rutiner och att vara förberedd.

Inlärningsstödet handlar om att få eleverna att dra det kognitiva lasset, att få dem att reflektera och att ta ansvar för sin egen inlärning. Det handlar bland annat om att skapa en varierad undervisning och att utmana eleverna. Ett sätt är att ställa följdfrågor, enligt Sigrun Ertesvåg.

Kommentera