Tons of paperwork - working late concept

Överadministration – ett arbetsmiljöproblem.

Dokumentation

Trots lättnader: 50 procent tvingas överdokumentera

För tre år sedan lättade regeringen på dokumentationskraven för lärare. Men många skolor kräver fortsatt dokumentation, visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Röster ur undersökningen:

”En överdriven tro på mätbara resultat och dokumentation av dessa, i kombination med en ängslan att lärarna inte är professionella leder ibland till rop på mer dokumentation, snarare än mer tid med eleverna och att utveckla deras förmågor.
”Lärplattformar ger möjlighet för skolledningen att ställa högre krav än lagkraven vad gäller information och dokumentation.”
”Om en skolhuvudman har valt/bestämt att deras skolor ska använda sig av t.ex. en plattform för dokumentation[…] är det lätt att samme skolhuvudman o skolledning hänvisar till denna plattform som om den vore skollagen eller Skolverkets förlängda arm och redskap med allt vad det innebär.” 

Läs undersökningen
”Viktig dokumentation eller onödigt krångel”.

Svenska lärare i grundskolan upplever fortfarande hård press av kraven på dokumentation. Trots att regeringen reformerade reglerna redan 2013, anser 54 procent att det överdokumenteras på deras arbetsplatser. Och 62 procent av de svarande menar att trycket på onödig dokumentation ”för att hålla ryggen fri” kommer från skolledningen.

– Detta är upprörande. Återigen gör kommuner och huvudmän som de vill, både lärarnas arbetsmiljö och elevernas rätt till en likvärdig skola drabbas, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I Skolverkets undersökning från 2013 visade det sig att svenska lärare använder en lika stor andel av sin tid till administration som till dokumentation, och till att planera sin undervisning.

De nya sifforna slår fast att fyra av fem lärare, 81 procent, känner att de administrativa kraven har en reell påverkan på deras arbetsbörda, och fyra av tio att rutinerna för dokumentation på deras skola inte uppfylls.

Det är framför allt frånvarohantering och att svara på mejl från föräldrar som upplevs som extra betungande.

Även om digitaliseringen underlättar det administrativa arbetet, upplever flera lärare att tekniken ibland försvårar deras jobb och att den också upprätthåller överdokumentationen.

Den stora majoriteten lärare, 62 procent, upplever att de uppfyller kraven på dokumentation av elevernas kunskaper och måluppfyllelse, medan 6 procent anser att de inte uppfylls alls.

Samtidigt syns ljuspunkter: en majoritet av lärarna i både årskurserna 6-9 och 1-5 upplever att de ändrade skriftliga kraven på dokumentation, från varje termin till varje läsår, har lättat arbetsbördan.

44 procent menar att de skriftliga reglerna förbättrat informationen de ger till klassföreståndare/mentor inför utvecklingssamtal.

Bo Jansson menar att det krävs likvärdiga regler och villkor i landets skolor.

– Detta kräver att skolledningen och huvudmännen tar sitt ansvar. De måste se till att det finns bra rutiner för dokumentation och att lärarna inte överdokumenterar.

Kommentera