Lärarbrist

Tung kritik mot regeringens plan för lärarutbildning och fler lärare

Föreläsning, studenter, universitet, högskola, lärarutbildning, lärarstudenter

Lärarfacken reagerar bland annat på att regeringens förslag innebär att korta ner längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU).

Urval av kritik

Saxat ur remissinstansernas respektive svar till regeringen:

Lärarnas Riksförbund
”Lärarnas Riksförbund välkomnar vissa av förslagen i promemorian men kan tyvärr konstatera att de sammantaget inte kommer att bidra till högre kvalitet eller att vi får fler välutbildade lärare i skolan”

Lärarförbundet
”Det skulle undergräva legitimationsreformen ifall KPU ger ämnesbehörighet till lärare som helt eller delvis saknar de nödvändiga ämneskunskaperna.”

Universitets- och högskolerådet
”Att erbjuda en förkortad och innehållsmässigt mindre krävande väg till läraryrket befarar UHR på sikt kan få en negativ inverkas på statusen på läraryrket.”

Universitetskanslersämbetet
”UKÄ ser dock kvalitetsmässiga utmaningar vad gäller studenternas möjlighet att uppnå målen med en förkortad kompletterande utbildning för en grundlärarexamen.”

Sveriges universitets- och högskoleförbund
”Förslaget kommer – tvärtemot vad som antyds i promemorians titel – att leda till försämrad kvalitet i lärarutbildningen.”

Stockholms universitet
”För det första ställer sig universitetet starkt negativt till förslaget om en förkortad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) då detta står i direkt motsats till promemorians syfte om ökad kvalitet i lärarutbildningarna. Stockholms universitet är inte intresserat av att delta i en sådan försöksverksamhet”

Uppsala universitet
”Den föreslagna försöksverksamheten riskerar att ge studenterna ett för grunt ämnesdjup och en för dålig förberedelse för den kommande yrkesutövningen.”

Göteborgs universitet
”Genom att minska lärarförberedande innehåll inom VFU och utbildningsvetenskaplig kärna jämfört med befintliga utbildningar riskeras att lärare med sämre kunskaper än övriga lärare utbildas”

Båda lärarfacken samt ett flertal universitet, högskolor och myndigheter är kritiska till regeringens förslag för att höja kvaliteten på lärarutbildningen och locka fler till yrket.
– Förslagen riskerar att sänka läraryrkets status, säger Svante Tideman, vice ordförande LR.

Förslagen, som är sprungna ur januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna, innebär bland annat att man vill korta tiden ner längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU), något som inte minst lärarfacken reagerar på.

Lärarnas Riksförbund skriver i sitt remissvar att man inte ser hur förslagen skulle leda till varken till högre kvalitet på lärarutbildningen eller fler välutbildade lärare.

Svante Tideman, LR

– Det största felet med förslagen är ju att man inrättar ännu en ny korttidsutbildning. Man håller på med olika snabbspår och vill att det ska bli enklare att bli lärare. Men blir det för lätt att bli lärare riskerar det till slut att sänka läraryrkets attraktivitet och status på sikt. Det blir en nedåtgående spiral, säger Svante Tideman, vice förbundsordförande på LR.

LR har tidigare föreslagit ett nytt kompletterande lärarprogram (KLP) som skulle ersätta dagens KPU, vilket förbundet menar har vuxit till en snårig djungel av utbildningar. KLP ska istället arrangeras vid ett samordnande lärosäte, och modellen har arbetats fram för att främja tydlighet, likvärdighet och kvalitet utan att undergräva den reguljära lärar­utbildningens attraktivitet.

– Fler snabbvägar minskar incitamenten att gå den vanliga lärarutbildningen. Man riskerar att få de ambitiösa personer som är genuint intresserade av att utbilda sig till lärare att avstå från att gå den långa utbildningen. KLP skulle kunna ersätta ett antal av de utbildningar som finns i den ganska svåröverblickbara floran vi har idag, säger Svante Tideman.

Riskerar inte ert förslag att ha en negativ effekt på den vanliga lärarutbildningen?

– Den risken finns alltid. Men man skulle få mer ordning och kunna styra utbildningarna på ett annat sätt till de ämnen där det saknas lärare. Risken är att personer som går de små utbildningarna idag inte går att anställa i slutändan för att de inte har just den kompetens som efterfrågas.

Nu hoppas man från de kritiska remissinstansernas håll att regeringen tänker om. Skulle man ändå välja att gå vidare med förslagen finns det enligt Svante Tideman några punkter som behöver redas ut först.

– Det finns bra saker i förslagen också, övningsskolor, erfarna lärare och mer garanterad lärarledd undervisningstid på lärarutbildningen exempelvis. Man kan plocka de bästa bitarna men gå ifrån en del mindre lyckade förslag. Men väljer man att gå den här vägen måste man åtminstone se till att det finns en klar finansiering, det saknas idag, säger han.

Kommentera