gustav_sex
Sex- och samlevnad

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

På uppdrag av regeringen har Skolinspektionen granskat hur skolor bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Resultaten visar att det finns brister i skolornas arbete med frågorna. Slutsatserna bygger på en kartläggning i form av en enkätstudie av 450 skolor, varav 28 av skolorna även har granskats genom verksamhetsbesök.

Granskningen visar bland annat att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det kommer till lärarnas arbete med sex- och samlevnadsfrågor, normer och HBTQ. Det finns även brister när det kommer till att få elever delaktiga i undervisningen, i utvärderingsarbetet och att det sällan finns en koppling mellan sex- och samlevnadsundervisningen och skolans övriga värdegrundsarbete.

– Jag har begärt den här granskningen för att vi visste att sex- och samlevnadsundervisningen var ojämlik. Granskningen har gett ett värdefullt faktaunderlag för att se över läroplanen och implementera nödvändiga delar som saknas i dag. Vi vill att undervisningen ska gå från ojämlik till en mer jämlik undervisning där samtycke blir grunden för sexualkunskapen, säger Gustav Fridolin (MP) till Skolvärlden.

Han kommenterar också andra brister som uppmärksammats i granskningen:

– Vi ser också att vi inte har kommit tillräckligt långt i arbetet med HBTQ- frågor och hedersrelaterade frågor. I och med hela den digitala utvecklingen måste vi även se över hur behovet ser ut och se till att sex- och samlevnad inte får definieras av porren, säger han.

Resultaten visar också att sex- och samlevnadsundervisningen är mer ämnesintegrerad än tidigare, men att det saknas koppling till skolornas övriga värdegrundsarbete. 

– Det förvånade mig faktiskt. Vi visste att det var ojämlikt men hade inte kunnat förutse att det såg ut som det gör. För mig är det självklart att om man har sex- och samlevnad som en central del av kunskapsämnet, så är det något man använder i sitt generella värdegrundsarbete och ingenting man pratar om bakom stängda dörrar, säger Gustav Fridolin.

Stefanie Luthman som är projektledare för granskningen berättar att arbetet med de här frågorna skiljer sig mycket från skola till skola och att lärarna bär ett ansvar att koppla sex- och samlevnadsfrågorna med skolans övriga värdegrundsarbete.

– Tyvärr varierar kompetensen mycket och skolor prioriterar olika. Att beröra dessa frågor är en del av läroplanens centrala innehåll i många kunskapsämnen. Det är en del lärare som har missat det. För de lärare som undervisar i ämnen där frågorna inte är en del av det centrala innehållet så ska frågorna ändå beröras som en del av skolans värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet är alla lärares ansvar, säger Stefanie Luthman.

Hon berättar också att förutom lärarna som individer så bär rektorn huvudansvaret.

– Det är rektorns ansvar att se till att sex- och samlevnadsundervisningen och värdegrundsarbetet bedrivs på ett bra sätt, samt se till att följa upp arbetet. Rektorn ska vara uppdaterad om vilket stöd varje enskild lärare är i behov av. Man kan skicka lärare som saknar tillräcklig grund på fortbildning, eller frigöra tid och införa ett kollegialt arbete där personer med rätt kompetens, som ofta finns på skolorna, utnyttjas. Då kan lärarna tillsammans bolla idéer och tankar med varandra, säger Stefanie Luthman.

Gustav Fridolin berättar om hur arbetet fortsättningsvis kommer att se ut.

– Nu vill vi att en mer riktad insats ska ske och stärka läroplanen för att sen implementera nya delar i läroplanen. Mitt mål är att komma med ett förslag innan 9 september så att vi kan få ett beslut nästa år.

Kommentera