Forskning

Unga online: Spänning mellan uppmärksamhet och utsatthet

Sociala medier är vardagsmat för ungdomar. Nu har ungas samspel på nätet blivit föremål för en avhandling.

Avhandlingen ”Ungas samspel i sociala medier – att balansera mellan ansvar och positionering” av pedagogen Liselotte Eek-Karlsson vid Linnéuniversitetetvisar pekar på att det finns en spänning mellan strävan efter uppmärksamhet och sårbarhet och utsatthet.

Avhandlingen baseras på tre delstudier – en enkätundersökning som omfattar 1 686 ungdomars svar på frågor rörande graden av ansvar för varandra online med fokus på stöd och kränkningar, en intervjustudie med 32 ungdomar som synliggör hur unga skapar villkor för online-kommunikation och en textanalys av Facebooks policydokument. Den belyser hur även sociala medier skapar villkor för online-kommunikation.

Samspelet på nätet karaktäriseras av en stark disciplinering. Handlingsutrymmet är inte bara könsrelaterat, utan även relaterat till grupptillhörighet och status. Pojkar och flickor kan inte betraktas som homogena grupper. För den som överträder normer är risken att bli utsatt stor. Exempelvis kan en flicka få ett positivt omdöme utifrån en publicering, medan en annan kan bli utsatt för att ha publicerat samma typ av innehåll. 

Konstruktioner av virtuella rum så som Instagram, Kik eller Ask.fm både möjliggör och begränsar kommunikationen. Det sociala mediet har drag av en fritidsgård där ungdomar är bundna till det sociala medium där kompisarna håller till, medan webbtjänsten eller mobilapplikationen är avhängig sina användare. Det råder stor konkurrens mellan olika sociala medier, och därför är det ett måste för varje enskilt medie att vara innovativt och lyhört för strömningar i samhället.

Genom sin statiska bearbetning kan Liselotte Eek-Karlsson, sedan 14 år lärarutbildare på Linnéuniversitetet, påvisa en kränkande kultur.

– De ska dock poängteras att den är betydligt mindre än den stödjande, säger hon i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela avhandlingen.

Kommentera