sarskilt-stod-diskriminering

Det tog nästan ett helt läsår innan eleven fick det stöd som hen behövde.

Särskilt stöd

Unik dom: Diskriminering när elev inte fick stöd i tid

Om en elev inte får särskilt stöd inom en rimlig tid är det diskriminering. Det slår Malmö tingsrätt fast i en dom i dag.

Malmö stad blir därmed skyldig att betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

Eleven, som har en diagnos som medför koncentrations- och inlärningssvårigheter, har sedan 2014 haft särskilt stöd i någon mån. I oktober 2015 blev huvudmannen, Malmö stad, medveten om att anpassningarna som gjorts inte var tillräckliga för att eleven skulle nå målen i kärnämnena. 

En utredning påbörjades och vissa åtgärder gjordes under utredningstiden, men åtgärdsprogrammet var inte färdigt förrän i april 2016.

Malmö tingsrätts slutsats är att Malmö stad inte vidtog de åtgärder som krävdes inom en rimlig tid. Sedan tidigare har även Skolinspektionen kritiserat skolan både för att utredning och åtgärder tagit för lång tid.

Domen är unik på så sätt att det är första gången man prövar om det är diskriminering att inte få särskilt stöd i tid.

– Generellt sett har det prövats förhållandevis få domar som gäller pedagogisk tillgänglighet. Oftast tänker man på tillgänglighet som fysisk tillgänglighet, säger Karin Henrikz, jurist på Malmö mot diskriminering, vilket är organisationen som har drivit fallet.

Karin Henrikz.
Karin Henrikz.

– Tittar man på ärendena vi får in rör det ofta elever som har olika typer av så kallade osynliga funktionsvariationer, och som har behov av anpassningar och stöd i den pedagogiska verksamheten, fortsätter hon.

Följer man inte skollagen så kan det kosta

Karin Henrikz säger att hon hoppas att domen kan få stor betydelse.

– Vår förhoppning är att det här gör att man inser från skolors, kommuners och politikers håll att det här är en kränkning och en överträdelse. Följer man inte skollagen så kan det kosta, och förhoppningsvis blir det ett incitament för att ge de resurser som behövs, säger hon.

Malmö stad poängterade i sin talan att det inte finns någon angiven tidsgräns i lag när det kommer till genomförandet av en utredning, och menar att tiden utredning tog i det här fallet får anses som skälig.

Karin Henrikz, vilken tid är skälig i ett sådant här fall?

– I princip passerade ett helt skolår där man inte levde upp till kraven. Det är en enormt lång tid för en elev att ta igen. Två, tre månader hade kunnat vara acceptabelt, men inte ett helt läsår.

Skolvärlden har sökt grundskoleförvaltningen i Malmö stad, som ber att få återkomma med en kommentar.

Kommentera