Kompetensutveckling 

Unik satsning på språk i Hultsfred

Samtliga lärare och skolledare från samtliga stadier - från förskola till vuxenutbildning – utbildas gemensamt i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i ett samarbete mellan kommunen och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Under ett års tid ska lärare och skolledare på verksamheterna i Hultsfred lära sig om aktuella teorier och beprövad erfarenhet kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sina respektive ämnen och discipliner. Lärdomarna ska tillämpas i den egna verksamheten redan under kursens gång.

– Vi tror verkligen på det här med att ha en lång tidsperiod och gemensamt innehåll. Kompetensutveckling är tyvärr ofta utspritt med någon föreläsare här och någon annan där. På det här sättet ökar möjligheterna till långsiktig utveckling av undervisningen och förbättrade förutsättningar för elevernas lärande, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Utbildningen består av sex träffar med föreläsningar, övningar och samtal. Mellan varje träff får deltagarna i uppgift att implementera de nya kunskaperna i sin praktiska verksamhet och att diskutera detta med sina kollegor Innehållet fokuserar på undervisning för elever som har svenska som andraspråk, men även elever med svenska som modersmål gynnas av språkutvecklande undervisning.

Centret jobbar med myndigheter, kommuner, skolor och organisationer av varierande storlek, men det är första gången man utformar en insats där all personal i en hel kommun får ta del av samma kompetensutveckling under samma period.

– Tanken är att alla i verksamheten får ett gemensamt förhållningssätt. Då blir det lättare att tala med varandra om elevernas lärande, och eleverna känner igen bemötandet från ett stadie till nästa. Utmaningen för oss har varit att se till att innehållet blir relevant för alla deltagare i den breda målgruppen.

NC och Hultsfreds kommun har gemensamt jobbat fram upplägget. I det ingår även att personal med utvecklingsansvar, till exempel rektorer och förstelärare, både deltar i den allmänna utbildningen och får en egen utbildning i anslutning.

– Denna grupp får också konkreta verktyg för att driva den långsiktiga utvecklingen, bland annat verktyg för lärande samtal med kollegor och medarbetare, säger Karin Sandwall.

En forskare kommer att följa arbetet under resans gång och även förhoppningsvis utvärdera längre fram om det har fått önskat genomslag i verksamheterna.Karin Sandwall är förhoppningsfull att projektet ska nå goda resultat.

Är de här med en gemensam utbildning för alla en modell som du tror kan fungera överallt?

– Ja. I större kommuner som Stockholm eller Göteborg blir det förstås svårt att genomföra allt samtidigt, men då kan man dela in efter stadsdelar, skolor eller efter andra kriterier och ta ett område i taget.

Utbildarna från Nationellt centrum för svenska som andraspråk har under våren genomfört ett utbildningstillfälle för gruppen med direkt skolutvecklingsansvar och också tillsammans med Hultsfreds kommun genomfört en gemensam kickoff. Det övriga arbetet drar igång på allvar till höstterminen.

Kommentera