Ny rapport

Utmaning stödja obehöriga elever

Informationsutbytet mellan grundskola och gymnasiet brister när det gäller de obehöriga eleverna. Det gör att skolorna har svårt att individanpassa introduktionsprogrammen efter elevernas stödbehov, visar en ny rapport från Skolverket.

Elever som är obehöriga till ett nationellt program kan gå ett av gymnasieskolas fem introduktionsprogram. Nu visar en ny rapport från Skolverket att de mottagande gymnasieskolorna har svårt att individanpassa introduktionsprogrammen efter elevernas ofta stora stödbehov. Sex av tio rektorer svarar i studien att de har svårt att tillgodose behoven.

– För att kunna individanpassa är det viktigt att de mottagande skolorna kan ta reda på vad varje elev har för behov och förutsättningar. I vår enkätstudie till rektorerna så svarar över hälften av skolorna att de inte får tillräcklig information om detta, säger Thomas Furusten på Skolverket och projektledare för rapporten.

Anledningen är att kontakten med elevens grundskola brister. Enligt Thomas Furusten är det betydligt vanligare bland fristående skolor att man saknar den nödvändiga informationen för att kunna göra individanpassningen.

Vem äger problemet? 
– Det ligger på de mottagande skolorna som tar sig an de här eleverna och det är en uppgift för huvudmännen. De försöker kanske så mycket som det går men de upplever att det är svårt att ringa in situationen för varje elev, säger Thomas Furuvik.

Enligt rapporten är det elevernas stödbehov som rektorerna uppger vara den största utmaningen. Skolverket lyfter också fram att tanken med att ha fem introduktionsprogram var att skapa större tydlighet i alternativa studievägar som överensstämmer med elevernas varierade behov. Studien visar att denna tydlighet ännu inte har uppnåtts, menar Skolverket.

– Studie- och yrkesvägledningen har en väldigt viktig funktion här som inte verkar fungera tillfredställande, nämligen att sätta sig med varje elev och informera om vilka alternativ som finns, säger Thomas Furusten och fortsätter:
– Sen ska det sägas att det här inte bara är skolornas fel. Svårigheterna beror också på att det här är en krävande elevgrupp, som dels har stora stödbehov och dels handlar det om att eleverna inte själva vet vad de vill med sin utbildning. Det gör det också svårt att placera dem rätt.

Kommentera