Riksdagen

Utredningsförslag: inför offentlighetsprincip på alla friskolor

En utredning har lämnat förslag till regeringen på hur offentlighets- och sekretesslagen ska införas hos samtliga huvud­­män för fristående skolor.

Enligt förslaget ska tryckfrihetsförord­ningens skrivningar om rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter även gälla handlingar hos de enskilda huvudmännen. Både anställda och uppdrags­tagare ska omfattas av meddelarskyddet.

Nya krav på friskolorna kommer att innefatta en skyldighet att registrera och arkivera sina allmänna handlingar, något som den kommunala arkiv­myndig­heten föreslås hantera.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kommentera