sfi2

Elever i ett Sfi-klassrum i Kalmar

| Foto: Lina Alriksson
Regeringsförslag

”Välkommen satsning på sfi-lärare”

Kompetensutveckling för verksamma sfi-lärare och insatser för att få fler sfi-lärare föreslås i vårpropositionen.

I mars lämnade regeringen propositionen ”Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning” till riksdagen. I samband med vårbudgeten presenteras nu ytterligare förslag från regeringen om hur sfi-undervisningen ska stärkas.

En specifik satsning på lärarna lyfts fram. Bristen på behöriga lärare inom sfi är stor och regeringen avsätter därför 15 miljoner i vårbudgeten för kompetensutveckling och satsningar för fler sfi-lärare. Man förstärker Lärarlyftet II för att fler sfi-lärare ska få möjlighet att läsa svenska som andraspråk (sva) och bli behöriga. Dessutom får Skolverket i uppdrag att utforma en kampanj för att locka fler att vilja bli sfi-lärare.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet, skriver i en kommentar att regeringens föreslagna satsning är efterlängtad och nödvändig.

När Skolvärlden intervjuade NC:s föreståndare Karin Sandwall i samband med att sfi-propositionen överlämnades till riksdagen, sa Karin Sandwall att det mest grundläggande är att höja Sfi-lärarnas kompetens och erbjuda kompetensutveckling.

– Att öka lärarkompetensen inom Sfi är absolut viktigast och en förutsättning för att förslaget ska leda till positiva effekter för sfi-eleverna och därmed för integrationen.

NC är mycket positiva till satsningen att försöka råda bot på den stora bristen på behöriga sfi-lärare. Man skriver i kommentaren att man ser framemot att ta del av hur satsningen utformas för att förmå huvudmän att erbjuda lärare goda studie- och arbetsvillkor så att de verkligen kan ta del av kurserna inom Lärarlyftet. 

Man menar också att det krävs mer än en tillfällig kampanj och tillfällig kompetensutveckling för att få fler att vilja bli sfi-lärare och för att få fler att vilja stanna kvar i yrket.

”Ett led i en behövlig höjning av sfi-utbildningens status – och även av måluppfyllelsen och likvärdigheten inom sfi-utbildningen – vore att inrätta en lärarutbildning för lärare i svenska som andraspråk för vuxna inom sfi och komvux. En annan nödvändig åtgärd är att öka det orimligt låga antal poäng som enligt behörighetsförordningen krävs för att arbeta som lärare i sfi (i dagsläget endast 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk) och därutöver krävs högre löner även för sfi-lärare.”, skriver NC i sin kommentar.

Från och med 2016 avser regeringen att avsätta 100 miljoner kronor per år för kompetensutvecklingsinsatser för sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på komvux.

Kommentera