begler-712
Foto: Gustav Karlsson
Almedalen

Var sjätte elev rädd för en vuxen i skolan

Skolinspektionen skickar inför varje skolbesök ut en enkät. Nu har man sammanställt dem – och fått fram vad 403 136 lärare, elever, rektorer och föräldrar tycker.

Skolinspektionen har inte kommit hela vägen med analysen av siffrorna. Generaldirektören Ann-Marie Begler kallade ändå till ett seminarium i Almedalen där hon berättade lite vad de kan se så här långt.

– När vi granskar skolorna vill vi gärna veta vad elever, personal och föräldrar tycker redan på förhand. Då har vi sedan hösten 2010 gjort en skolenkät där vi ställer en rad olika frågor till de här grupperna. Nu har vi 403 136 svar i vår databas. Vi har extremt mycket material om hur elever, lärare och föräldrar ser på skolan, säger hon.

Enkäterna går ut i årkurs fem och nio – samt andra året i gymnasiet.

Enligt Ann-Marie Begler är det ingen nämnvärd skillnad på svaren från killar och tjejer bland eleverna – förutom i två aspekter.

 – När det gäller studiero har flickorna mycket mer kritiska synpunkter. Däremot tycker tjejer att alla får lika möjligheter, något som killarna inte gör. De känner sig diskriminerade.

När det gäller trygghet och studiero har Skolinspektionen gjort några iakttagelser som Ann-Marie Begler valde att lyfta upp.

– De flesta elever känner sig trygga i skolan, vilket är positivt – för de eleverna. Det är samtidigt så att tusentals elever med skolplikt går till skolan och är rädda för antingen andra elever eller personal på skolan, säger hon.

I enkäten har var tionde elev svarat att de är rädda för andra elever. Var sjätte elev anger att de är rädda för en eller flera vuxna på skolan.

De elever som upplever otrygghet ger också mycket sämre värden i övrigt.

– De upplever inte att lärarna har tilltro till dem, att pojkar och flickor inte har samma möjligheter – och vet inte heller var de ska vända sig om någon har varit elak. Den här gruppen är utsatt i flera avseenden, säger Ann-Marie Begler.

Enligt Skolinspektionens enkät upplever eleverna större problem med studiero än vad lärarna gör.

– Hälften av eleverna upplever att andra elever stör ordningen. Men samtidigt är det bara en av tio lärare som inte tycker att eleverna har studiero på lektionen.

Undervisningen ska anpassas så att den passar alla elever. Men enligt Skolinspektionens enkät är det inte riktigt så.

25 procent av eleverna tycker att undervisningen är för svår, 25 tycker att den är för lätt. De resterande 50 procenten tycker att nivån är lagom.
 

Enligt enkäten tror många lärare att eleverna kan nå målen – men tvivlar samtidigt på deras engagemang.

– ”Eleverna kan nå målen, men de vill inte”, svarar många lärare. Jag tycker att det är lite sorgligt att konstatera det, även om det övergripande är en hög tilltro till att eleverna kan nå målen, säger Ann-Marie Begler.

 

Övriga noteringar:

Ungefär 25 procent av eleverna i årkurs nio svarar att lärarna inte får dem att tro på sig själva och på sitt skolarbete.

40 procent av gymnasielärarna tycker inte att de konferenser man har hjälper deras undervisning.

20 procent av lärarna i grundskolan och 30 procent av lärarna i gymnasiet tycker inte att rektorn tar ansvar för det pedagogiska ledarskapet på skolan.

30 procent av de nya lärarna tycker inte att det finns bra rutiner för att introducering.

Enligt Ann-Marie Begler finns inga större skillnader på svaren från friskolor respektive kommunala skolor.

Kommentera