beo

BEO Caroline Dyrefors Grufman är inte förvånad över siffrorna.

Nätkränkningar

Varannan lärare ser nätkränkningar på jobbet

Hälften av mellan- och högstadielärarna tycker att deras skolor har problem med nätkränkningar.
– Vi är tyvärr inte förvånade, säger barn- och elevombudet (BEO) Caroline Dyrefors Grufman.

Undersökningen i korthet:
  • 54 % av alla mellan- och högstadielärare uppger att de har problem med nätkränkningar och nätmobbning bland eleverna.
  • 34 % menar att det blivit vanligare.
  • 75 % pratar med sina elever om deras digitala liv minst någon gång i månaden.
  • 54 % uppger att skolan de jobbar på har en värdegrund eller riktlinjer för hur eleverna ska bete sig online. 24 procent säger att skolan saknar värdegrund. 
  • 39 % tycker att det huvudsakligen är skolans eller lärarnas ansvar att motverka nätkränkningar på skoltid. 33 procent tycker att det är föräldrarnas ansvar.
  • 40 % säger att de har större digital kompetens än sina elever. 25 procent anser att eleverna har större kompetens. 
  • Undersökningen gjordes under juni-augusti 2017 av Enkätfabriken på uppdrag av Telenor.
  • Totalt har 1 518 lärare som undervisar i årskurs 4–9 intervjuats. 

Skolans ansvar för nätkränkningar hittar du här.

Det rör sig om allt från elaka kommentarer till hot och publicering av olovliga bilder. I en undersökning visar det sig att mer än hälften av svenska mellan- och högstadielärare upplever kränkningar och mobbning bland eleverna på sina skolor.

– Allt fler anmälningar som kommer till Barn- och elevombudet handlar om kränkningar och mobbning på nätet. Ofta börjar det i skolan, och fortsätter när barnet eller eleven kommit hem. Skolinspektionens senaste rapport visar att medvetenheten och kunskapen om nätkränkningar behöver öka, annars finns det risk att det blir svårare att arbeta effektivt mot kränkningar, säger BEO Caroline Dyrefors Grufman.
Kränkningarna blir vanligare ju äldre eleverna är.

Samtidigt har den digitala vardagen ingen självklar plats i skolan. Tre av fyra lärare pratar med sina elever om deras digitala liv minst någon gång i månaden. Tre av tio pratar med dem minst en gång per vecka.

– För att personalen ska kunna hantera kränkningar mellan eleverna behöver de veta hur eleverna upplever risken för att bli utsatta för kränkningar på nätet. För att ta reda på detta krävs goda relationer med eleverna och kartläggningar av hur eleverna upplever klimatet på nätet, säger Caroline Dyrefors Grufman.

En femtedel av alla lärare menar att deras arbetsplatser inte berör frågorna. En dryg tredjedel menar att problemet ökat under de senaste två terminerna, medan hälften menar att kränkningarna och mobbningen ligger på samma nivå.

Ändå uppger drygt sex av tio lärare att skolan har regelbundet och proaktivt arbete med frågor som gäller uppförande på nätet.

– Skolorna behöver också prata mer med eleverna för att synliggöra och ifrågasätta de normer som finns i verksamheten och som kan leda till att elever kränks, ansikte mot ansikte och på nätet, säger Caroline Dyrefors Grufman.

Kommentera